مجله تخصصی تا اجتهاد Print

مجله تخصصی تا اجتهاد، فصلنامه ای عملی - تخصصی در موضوعات فقهی و اصولی و رجالی و ... است که توسط مدرسۀ فقهی امام محمد باقر علیه السلام منتشر می شود.

شماره های منتشر شده
قوانین ارسال مقاله
ارسال یک مقاله
فراخوان مقاله و موضوعات پیشنهادی
انتقادات و پیشنهادات