آزمون شفاهی دوره اول سطح سال 98-97 Print

آزمون شفاهی مرحله اول دورۀ اول

 

سال تحصیلی 98-97 به شرح ذیل اعلام می‌گردد:


پایه هفتم

پایه هشتم

پایه نهم

پایه دهم

پایه یازدهم

فقه 2

برائت 1

فقه 4

اصول 4

اصول 6

تذکر:

- تاریخ آزمون شفاهی از شنبه 97/8/26 تا سه شنبه 97/9/6 می‌باشد.

نمرۀ شفاهی 8 و نمرۀ کتبی 8 و نمرۀ استاد راهنما و تقریر 4 می‌باشد.

نیم ساعت قبل از شروع آزمون برای دریافت متن به دفتر آموزش مراجعه نمایید.

از کتب شروح و نوشتۀ حاشیه‌دار برای مطالعه آزمون استفاده نشود.

در ایام آزمون شفاهی دروس مدرسه برقرار است.

انتخاب افراد برای شرکت در آزمون به صورت قرعه می‌باشد و تقریباً یک روز قبل اسامی اعلام می‌شود.

- محدودۀ آزمون شفاهی از اول کتاب تا روز تحصیلی و درسی که خوانده می‌شود.

 

دفتر آموزش سطح