فرم ارسال مقاله به مجله تا اجتهاد

جهت ارسال مقاله، ابتدا مشخصات خود را وارد نمایید.

نام:

لطفا نام خود را وارد کنید
نام خانوادگی:

لطفا نام خانوادگی خود را وارد کنید
نام پدر:

لطفا نام پدر را وارد کنید
کد ملی:

لطفا کدملی خود را وارد کنید
تاریخ تولد

ورودی نامعتبر
میزان تحصیلات

ورودی نامعتبر
تلفن همراه:

لطفا شماره تلفن همراه خود را وارد کنید
تلفن ثابت:

ورودی نامعتبر
ایمیل:

لطفا ایمیل خود را وارد کنید
شهر محل سکونت:

شهر محل سکونت خود را وارد کنید
آدرس منزل:

لطفا آدرس خود را وارد کنید
آدرس محل کار:

ورودی نامعتبر
کد پستی:

کد پستی ده رقمی محل سکونت خود را وارد کنید
عکس خود را حداقل در ابعاد 200 در 300 پیکسل برای ما ارسال کنید.

عکس خود را با فرمت صحیح ضمیمه کنید


مشخصات مقاله ی خود را تکمیل کنید.


عنوان مقاله را وارد کنید:

به فارسی:

لطفا عنوان مقاله را وارد کنید
به عربی:

ورودی نامعتبر
موضوع عام مقاله:

موضوع عام مقاله را مشخص کنید
موضوع خاص مقاله:
موضوع مقاله را وارد کنید

فایل چکیده مقاله خود را در فرمت ورد (word) ضمیمه نمایید
به زبان فارسی

ورودی نامعتبر
به زبان عربی

ورودی نامعتبر

فایل کلید واژه مقاله خود را در فرمت ورد (word) ضمیمه نمایید

به زبان فارسی

ورودی نامعتبر
به زبان عربی

ورودی نامعتبر
فایل منابع و ماخذ مقاله خود را در فرمت ورد (word) ضمیمه نمایید

ورودی نامعتبر
فایل متن اصلی مقاله خود را در فرمت ورد (word) ضمیمه نمایید

لطفا مقاله خود را با فرمت صحیح ضمیمه کنید
کد امنیتی زیر را وارد کنید
کد امنیتی زیر را وارد کنید
  کدجدید
ورودی نامعتبر


شما باید قوانین را تایید کرده و بپذیرید.فایل منابع و ماخذ مقاله خود را در فرمت ورد (word) ضمیمه نمایید

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج