مفسدیت شرط فاسد PDF Print E-mail

پیش گفتار :

یکی از قواعد مهم فقهی قاعده « وجوب وفاء به شرط » می باشد که مرحوم شیخ انصاری ره بعد از ذکر خیارات به آن پرداخته اند. ابحاث رئیسه این قاعده عبارت از آن است :

الف – حقیقت شرط

ب – شروط صحت شرط

ج- احکام شرط صحیح

د- احکام شرط فاسد

از جمله احکام شرط فاسد { که شرطی است که فاقد یکی از شروط صحت شرط است } آن است که آیا شرط فاسد مفسد می باشد و یا نمی باشد ؟

پژوهش حاضر به جمع برخی از اقوال فقهای امامیة رحمهم الله می پردازد .

 

أقوال فقهای إمامیة در مسألة :

أقوال علمای إمامیة در مسألة را می توان به چهار دسته تقسیم کرد :

{ الف } دسته نخست : شرط فاسد مفسد عقد می باشد .

{ ب } دسته دوم : شرط فاسد مفسد عقد نمی باشد .

{ ج } دسته سوم : توقف در مسألة .

{ د } دسته چهارم : تفصیل میان شروط

 

و أما قائلین به این أقوال :

{ قائلین به عدم مفسدیت شرط فاسد : }

أقوال علمای دوره اول :

ابن جنید اسکافی ( بنابر نقل مرحوم علامة ره در مختلف ) { المختلف 5/298 }

ابن براج ( بنابر نقل مرحوم علامة ره در مختلف ) { المختلف 5/298 }

 

اقوال علمای دوره دوم :

یحیی بن سعید حلی { الجامع لشرائع : ص 272 }

شیخ طوسی ره { المبسوط 2/149 }

 

اقوال علمای دوره چهارم :

صاحب جواهر ره { 23/211 }

صاحب ریاض ره

 

{ قائلین به مفسدیت شرط فاسد : }

اقوال علمای دوره سوم :

1- علامه حلی ره { المختلف 5/298 و القواعد : 2/90 }

2- شهید اول ره { دروس 3/214 }

3- شهید ثانی ره { مسالک 3/273 و حاشیه شرایع ص : 351}

4- محقق کرکی ره { جامع المقاصد 4/431 }

5- فاضل مقداد ره { التنقیح 2/70 }

6- محقق اردبیلی ره { مجمع الفائدة : 8/148 }

7- محقق سبزواری ره { کفایة 1/493}

 

{ قائلین به توقف در مسألة : }

اقوال علمای دوره دوم :

محقق حلی ره { در شرایع و نافع }

ابن فهد حلی ره { المهذب البارع : 2/406 }

 

اقوال علمای دوره سوم :

علامه حلی ره { در تحریر }

فخر المحققین ره { در ایضاح }

صیمری ره در غایة المرام

 

اقوال علمای دوره چهارم :

صاحب حدائق ره ، مگر در خصوص مواردی که نص خاص وارد شده باشد { حدائق : 2/79 }

شیخ انصاری ره { مکاسب : 6/100 }

 

{ قائلین به تفصیل در مسأله } :

سید ابوالمکارم ابن زهره { غنیة : ص 215 }

 

جمع بندی : آنچه که می توان از وجود اقوال مختلف در مسأله استفاده کرد آن است ظاهراً اجماع و یا شهرتی در مسأله محقق نمی باشد مگر شاید در بعضی از شروط فاسد .

 

Add comment


Security code
Refresh

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج