فساد عمره تمتع به جماع قبل از سعی PDF Print E-mail

عنوان: فساد عمره تمتع به جماع قبل از سعی

 

طرح مسأله: آیا جماع قبل از سعی موجب فساد عمره تمتع می شود؟

 

توضیح پیرامون مسأله و زوایای مختلف آن:

یکی از محرمات احرام، جماع است. این عمل علاوه بر حرمت تکلیفی دارای احکام وضعی مختلفی از جمله کفاره یا حتی فساد عمل می باشد. شرائط وجوب هر کدام، داری احکام مختلف است. حتی احکام آن از این جهت که در چه مرحله ای از مناسک، محقق شود، نیز متفاوت است. مثلا جماع قبل از وقوفین با بعد از آن و یا جماع قبل از سعی با بعد از آن و غیره.

آنچه ما در این مختصر به آن خواهیم پرداخت، تنها جماع در عمره تمتع آن هم قبل از سعی است. البته این نکته قابل توجه است که بحث ما تنها از جهت فساد یا عدم فساد عمره تمتع است، بنابراین وجوب کفاره و نوع آن، خارج از این بحث می باشد.

 

تاریخچه اجمالی مسأله:

اولین کسی که این بحث را بطور صریح مطرح نمود، ابو صلاح حلبی است. ایشان از فقهای دوره اول بودند. فقهای دوره دوم همانند دوره اول، عموما به این بحث نپرداخته اند. از دوره سوم بوده که با اظهار نظر علامه، این بحث به طور واضح مورد بحث عموم فقها قرار گرفته است. عامه هم غالبا به این بحث نپرداخته اند.

مظان بحث همان بحث محرمات احرام و کفارات آن می باشد. البته برخی نیز آن را در ابوابی خاص مثلا مفسدات عمره مطرح نموده اند.

 

 

اقوال علمای شیعه(فهرست اقوال):

الف: قول به فساد عمره تمتع.

ب: قول به عدم فساد عمره تمتع.

 

اقوال تفصیلی قدما(قبل از شیخ طوسی)

دسته بندی اقوال:

الف: قول به فساد عمره تمتع الفقه

ب: قول به توقف در مساله

تفصیل اقوال قدما:

الف: قول به فساد عمره تمتع : ابوالصلاح حلبی(الكافي في الفقه؛ ص: 203)[2].

ب: قول به توقف در مساله: ابن أبي عقيل(مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 95)[1].

جمع بندی:

غالب فقهای این دوره این مساله را در رابطه با عمره تمتع، مطرح ننموده اند. اولین و تنها کسی که به این مساله پرداخته ابو صلاح حلبی است که قائل به فساد شده است.

 

اقوال تفصیلی دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی)

دسته بندی اقوال:

الف: قول به فساد عمره تمتع

تفصیل اقوال:

الف: قول به فساد عمره تمتع : ابن زهره حلبی ( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 165)[3].

جمع بندی:

تنها کسی که در این دوره به طور صریح آن را مطرح نموده ابن زهره بوده است. باقی فقها این دوره آن را به طور مشخص مطرح نکرده اند. البته شاید بتوان از ظاهر عباراتشان وجهی را برداشت نمود اما این احتمالات قطعی نیست.

 

اقوال تفصیلی دوره سوم(از علامه حلی تا صاحب جواهر)

دسته بندی اقوال:

الف: قول به فساد عمره تمتع

ب: قول به عدم فساد عمره تمتع

تفصیل اقوال:

الف: قول به فساد عمره تمتع:

علامه حلی( مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 155)[5] و ( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 469)[4].

فخر المحققین(إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 347)[6].

شهید اول( الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 338)[7].

محقق کرکی(جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 350)[8].

شهید ثانی(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 481)[9].

محقق اردبیلی(مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 24)[10].

محقق عاملی(مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 422)[11].

محقق نراقی(مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌13، ص: 262-263)[13].

ب: قول به عدم فساد عمره تمتع:

محدث بحرانی(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 389)[12].

جمع بندی:

غالب فقهای این دوره بحث را مطرح کرده اند. اکثر آنها قائل به فساد شده اند. برخی از آنها از جمله: محقق عاملی، ادعای اجماع نیز نموده اند. علامه حلی در قواعد، با بیان اشکال، تردید در فساد نموده اما در مختلف قائل به فساد شده بنابراین می توان ایشان را نیز جزء قائلین به فساد شمرد. در مجموع می توان گفت مشهور فقهای این دوره، قائل به فساد هستند.

 

اقوال تفصیلی علمای دوره چهارم (از صاحب جواهر تا کنون)

دسته بندی اقوال:

الف: قول به عدم فساد عمره تمتع.

ب: قول به عدم فساد و احتیاط در فساد عمره تمتع.

ج: قول به فساد عمره تمتع.

د: احتیاط واجب به فساد عمره تمتع.

تفصیل اقوال:

الف: قول به عدم فساد عمره تمتع:

صاحب جواهر(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص:380 الی 383)[14].

حضرت آیت الله زنجانی(دامت برکاته)(مناسك الحج (للشبيري)؛ ص: 109).

ب: قول به عدم فساد و احتیاط در فساد عمره تمتع:

حضرت امام خمینی(ره)(مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 94)[15].

حضرت آیت الله خویی(ره)(موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌28، ص: 360)[16].

حضرت آیت الله تبریزی(ره)(مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 96)[17].

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(ره)(مناسك الحج (للفاضل)؛ ص: 77)[18].

حضرت آیت الله مکارم شیرازی(دامت برکاته)(مناسك الحج (لمكارم)؛ ص: 79)[23].

ج: قول به فساد عمره تمتع:

محقق داماد(ره)(كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌3، ص:762 الی 765)[19].

حضرت آیت الله بهجت(ره)(مناسك حج و عمره (بهجت)؛ ص: 96)[20].

د: احتیاط واجب به فساد عمره تمتع:

حضرت آیت الله وحید خراسانی(دامت برکاته)(مناسك حج (وحيد خراسانى)؛ ص: 113 الی 114)[21].

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی(دامت برکاته)(فقه الحج (للصافي)؛ ج‌3، ص: 192)[22].

جمع بندی:

فقهای این دوره نیز بحث را مستقلا مطرح نموده اند. مشهور آنها، قول به عدم فساد را پذیرفته اند اما در عمل احتیاط را نیز مطرح کرده اند.

 

اقوال مهم عامه:

قول به فساد عمره : المالکی( الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 913‌)[25].

جمع بندی:

عامه عموما این بحث را مطرح نکرده اند.

 

نقل و بررسی صحت اجماعات و شهرت های منقول:

از بررسی نظرات مشخص است که ادعای اجماع محقق عاملی، صحیح نمی باشد. اما نسبت به مشهور نیز تنها می توان آن را به فقهای دوره سوم نسبت داد ولی نسبت به همۀ ادوار، نمی توان آن را پذیرفت. زیرا فقهای دوره اول و دوم، عموما به این بحث نپرداخته اند.

 

ضمیمه:

[1]: مسألة‌.... قال ابن أبى عقيل: فإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى، قبل أن يقصّر فعليه بدنة، و عمرته تامّة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمّة عليهم السلام‌ شيئا أعرّفكم فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم عليهم السلام(مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 95).

[2]: في الوطي في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها فساد المتعة، و كفارته بدنة، و في إحرام الحج قبل العرفة بدنة، فان كان في الفرج فسد الحج و لزمه استينافه، و بعد عرفة  بدنة....( الكافي في الفقه؛ ص: 203)
[3]: و في الوطء في الفرج في إحرام المتعة قبل طوافها أو سعيها مع فسادها، بدنة، بدليل الإجماع المشار إليه و طريقة الاحتياط، بلا خلاف. و الوطء في الفرج في إحرام الحج قبل الوقوف بعرفة، فساده بلا خلاف....( غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 165).

[4]: و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة؛( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 469)

[5]: و الوجه أنّه إن جامع قبل السعي في العمرة فسدت عمرته، سواء كان عمرة التمتع أو العمرة المفردة، و عليه بدنة و الإتيان بها،( مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌4، ص: 155).

[6]: قال دام ظله: و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته. أقول: يحتمل فساد حج التمتع لقوله عليه السّلام دخلت العمرة في الحج هكذا و شبّك بين أصابعه (و يحتمل) عدمه لانفراد الحج بإحرام هكذا قال لي المصنف و الأقوى عندي الأول(إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 347).

[7]:لو جامع في المتمتّع بها قبل السعي فسدت، و سرى الفساد إلى الحجّ في احتمال،( الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 338).

[8]:قوله: (و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال).

لا يظهر لهذا الاشكال موضع، لأنّ وجوب الأحكام المذكورة مشترك بين عمرة الإفراد و التمتع، و إنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها، و إتمام الحج و وجوب قضائهما، بناء على أنّ عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه، و الشروع فيها شروع فيه، و الأصح وجوب الأمرين معا(جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 350).

[9]:قوله: «و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته.إلخ». هذا مع علمه و عمده. و يلحق بها الأجنبية و الغلام. و يجب عليه إتمامها أيضا. و لو كانت عمرة التمتع، ففي وجوب إكمال الحج أيضا، ثمَّ قضاؤهما و الافتراق- كما مرّ- قولان، أجودهما الوجوب(مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 481).

[10]:قوله: و لو جامع قبل سعى العمرة في إحرامها إلخ.

اعلم انّ الظاهر انّه لا خلاف عند علمائنا في وجوب البدنة بالوطي في إحرام العمرة مطلقا في الجملة و كذا في وجوب اعادتها و فسادها.........و أمّا العمرة المتمتع بها فالظاهر أنّها كذلك لما مرّ، مع صراحة الأخبار المتقدمة فيها لعدم ظهور إطلاق الحج عليها، و لوجود قبل المشعر في بعضها، و ان قلنا بوجوب الحج بالشروع فيها، فانّ ذلك لا يستلزم الّا وجوب الحج مع العمرة رأسا لا إتمامهما ثم إنشائهما، فلو كان الوقت واسعا لا يبعد استئناف العمرة المتمتع بها، ثم الحج في هذا العامّ، و كانّ المصنف أراد العمرة المتمتع بها بقوله: (أو عمرة) فيما تقدم و العمرة المفردة هنا فتأمّل(مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌7، ص: 24).

[11]:قوله: (و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و عليه بدنة و قضاؤها).

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، بل ظاهر عبارة المنتهى أنّه موضوع وفاق. و نقل عن ابن أبي عقيل أنّه قال: و إذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها و سعى قبل أن يقصر فعليه بدنة و عمرته تامة، فأمّا إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف بها و يسعى فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به فوقفت عند ذلك و رددت الأمر إليهم. و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في العمرة بين المفردة و المتمتع بها (مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 422).

[12]:قد صرح جملة من الأصحاب بان من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، و عليه البدنة و القضاء........و ظاهر كلام الأصحاب العموم لما لو كانت عمرة تمتع أو مفردة، بل صرح بذلك العلامة في المختلف كما عرفت و غيره. و لم أقف له على دليل(الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 389).

[13]:المسألة الثالثة عشرة: من جامع في إحرام العمرة قبل السعي: فإن كانت عمرة مفردة فسدت عمرته.......و أمّا العمرة المتمتّع بها، فظاهر الأكثر أنّها كالمفردة، بل صرّح بعضهم بعدم الخلاف فيه. و ظاهر التهذيب- كما قيل- تخصيص الحكم بالمفردة. و دليل التعميم: عدم الخلاف، و تساوي العمرتين في الأركان، و حرمتهن. و دليل التخصيص: اختصاص المنصوص بالمفردة.

أقول: يمكن الاستدلال للأول بإطلاق كثير من الأخبار المتضمّنة لقضاء الحجّ و التفريق إذا وقع المحرم على أهله، فإنّها تشمل إحرام الحجّ و إحرام عمرة التمتّع مع اتّساع الوقت لإنشاء عمرة أخرى أو ضيقه، خرجت صورة الاتّساع بالإجماع، فبقي الباقي، و منه ما وقع في إحرام العمرة مع ضيق الوقت، و لا وجه لقضاء الحج حينئذ إلّا فساد العمرة، و حينئذ فالتعميم أقوى، لذلك(مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌13، ص: 262-263).

[14]:و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنة و قضاؤها.......... نعم لم أعثر على نص في المتمتع بها كما اعترف به غير واحد،.........و كيف كان فلم نجد دليلا معتدا به في المسألة، و مقتضى الأصول عدم الفساد في عمرة التمتع بالجماع فيها بعد ما عرفت من اختصاص تلك النصوص في المفردة، (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌20، ص:380 الی 383).

[15]: مسألۀ 1- اگر كسى در احرام عمرۀ تمتع از روى علم و عمد با زن چه در قُبُل و چه در دُبُر و يا با مرد جماع كند ظاهراً عمره‌اش باطل نشود و لكن موجب كفاره است كه بيان آن مى‌آيد، و احتياط آن است كه اگر اين عمل پيش از سعى واقع شد عمره را تمام كند و آن را دو مرتبه به جا آورد، و اگر وقت تنگ است حج افراد به جا آورد و بعد از آن عمرۀ مفرده به جا آورد، و احتياط بيشتر آن است كه سال ديگر حج را اعاده كند(مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 94).

[16]: مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فان كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته، و وجبت عليه الكفّارة،........ و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدّم، و لا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر، و الأحوط إعادتها قبل الحجّ مع الإمكان و إلّا أعاد حجّه في العام القابل(موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌28، ص: 360).

[17]: (مسألة 220): إذا جامع المتمتّع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته .......و إن كان قبل الفراغ من السعي فكفّارته كما تقدّم، و لا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر، و الأحوط إعادتها قبل الحجّ مع الإمكان، و إلّا أعاد حجّه في العام القابل(مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 96).

[18]: مسألة 172: لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلًا أو دبراً بالانثى عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته، لكن عليه الكفّارة على الأحوط، و الأحوط إتمام العمل و إعادته لو كان الجماع قد وقع قبل السعي(مناسك الحج (للفاضل)؛ ص: 77).

[19]: لو وقع الجماع قبل السعى فيكون حكم الجماع في عمرة التمتع مبهما بعد. و الذي ينبغي ان يحقق هو تأسيس الأصل الأولي الشامل للمقام أولا ثم التعرض لما يمكن ان يكون مخرجا ثانيا فنقول: ان المستفاد من العمومات الدالة على ترتب البدنة و لزوم التفريق و الحج من قابل هو ما يشمل جميع أقسام الحج من القران و الافراد و التمتع. و حيث ان العمرة في الأخير مشتبكة بالحج فيشملها حج التمتع بإجماله و لفه..........و الحاصل ان المستفاد من تلك العمومات قد كان لزوم الإتمام و الحج من قابل مع البدنة(كتاب الحج (للمحقق الداماد)؛ ج‌3، ص:762 الی 765).

[20]: 333  اگر شخصى در حال عمره از روى علم و عمد به هر نحو نزديكى نمايد‌....335 ب اگر اين عمل پيش از سعى واقع شود، عمره‌اش نيز فاسد است ولى بايد عمره را تمام كند و اعاده نمايد؛ و اگر عمرۀ تمتّع باشد، پيش از اعمال حج، بايد آن را به جا آورد و اگر وقت تنگ باشد، حج او تبديل به «حج افراد» مى‌شود و بعد از آن عمرۀ مفرده به جا مى‌آورد و احوط اعاده حج است در سال آينده(مناسك حج و عمره (بهجت)؛ ص: 96).

[21]: مسأله 217- هر گاه در عمرۀ تمتّع، از روى عمد و علم به حرمت و به يادداشتن احرام- از جلو يا عقب- نزديكى نمايد، .......و اگر پيش از فارغ شدن از سعى باشد، كفّاره‌اش همان است كه گذشت، و بنا بر احتياط واجب عمرۀ او فاسد مى‌شود، و احتياط واجب آن است كه- در صورت امكان- آن را به اتمام برساند، و دوباره آن را پيش از حجّ به جا آورد، و در صورت عدم امكان، در سال بعد حجّ را اعاده نمايد(مناسك حج (وحيد خراسانى)؛ ص: 113 الی 114).

[22]: مسألة 14: إذا جامع المتمتّع في عمرته عالماً عامداً قبل السعي فهل حكمه حكم من جامع في إحرام العمرة المفردة قبل السعي تفسد به عمرته و تجب عليه قضائها و الكفارة عنها؟أقول: ...........فتلخّص من جميع ما ذكر و ما ذكره الجواهر بطوله انَّ القول بفساد عمرة التمتّع بالوقاع قبل السعي في غاية الإشكال و لكن القول بكون البدنة عليه بفحوى صحيح معاوية بن عمار لما استظهرنا أيضاً لا يخلو من الإشكال و القول بعدمها أشكل لأنَّه يجعل ما قبل السعي أهون ممَّا بعد إذاً فمقتضى العلم الإجمالي الّذي أشرنا إليه هو الاحتياط- و يختلف صورها باختلاف الموارد فتأمل جيداً(فقه الحج (للصافي)؛ ج‌3، ص: 192).

[23]: اذا وقع الجماع عمداً في عمرة التمتع وجبت عليه كفارة و هي بعير على الأحوط وجوباً، و لكن لا تبطل عمرته، سواء كان قبل السعي بين الصفا و المروة، أو قبل التقصير و الخروج من حالة الإحرام. و لكن الأحوط استحباباً إذا كان قبل السعي أن يتم عمرَته، في صورة الإمكان، ثمّ يعيد عمرته. و إذا لم يمكن ذلك أعاد حجّ التمتّع في العام المقبل من جديد(مناسك الحج (لمكارم)؛ ص: 79).

[24]:(المسألة 312) الجماع في عمرة التمتّع بعد السعي لا يفسدها بلا اشكال، بل الأظهر عدم فساد العمرة بالجماع قبله(مناسك الحج (للشبيري)؛ ص: 109).

[25]:المالكية- قالوا: يفسد العمرة ما يفسد الحج من الجماع و نحوه، إلا أن ذلك لا يفسدها إلا إذا وقع قبل تمامها بالسعي بين الصفا و المروة، و متى فسدت وجب عليه إتمامها و قضاؤها فورا، و نحر هدي للفساد، و تأخير نحره إلى زمن القضاء. كما تقدم في «الحج».( الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، ج‌1، ص: 913‌).

 

Add comment


Security code
Refresh

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج