تشبّه به کفاروتبعیت ازآنها PDF Print E-mail

موضوع دوم:

تشبّه به کفاروتبعیت ازآنها

نگارنده:آیة الله سیدمحسن خرازی دام ظله، مجله فقه اهل البیت علیهم السلام {عربی}ج10 ص 55 تا 66 نگارنده دراین مقاله حکم تشبه به کفاروتبعیت ازآنهاونیزبرخی ازمصادیق تشبه که درروایات آمده راموردبررسی قرارداده .فرموده هیچ شبهه ای درحرمت تشبه به کفاروتبعیت ازآنها  نیست چه به انگیزه دخول درذیّ کفاروخروج ازذیّ مسلمین باشدیابه انگیزه دیگری. وبراین حرمت استدلال کرده به آیاتی ازقران مثل قوله تعالی

«ومن یشاقق الرسول من بعدماتبین له الهدی ویتّبع غیرسبیل المومنین نولّه ماتولی ونصله جهنم وساءت مصیرا»[1] همینطورآیات سوره های مائده 49 ویونس 35 ومومنون 71براین حرمت دلالت می کند.وامااگرقصدمشابهت                                     

وتبعیت رانداشته،ولی عمل اوشبیه عمل کفارباشد،بازازاین کاردرروایات منع شده است مثل روایاتی که درموردتکفیر(دست روی دست گذاشتن) آمده مثل صحیحه زراره عن ابی جعفرعلیه السلام قال:ولاتکفرفانمایصنع ذلک المجوس».[2] همینطورروایاتی که درموردتغییرسفیدی موهاآمده مثل قول رسول خداصلی الله علیه واله وسلم «غیّرواالشیب ولاتشبّهوابالیهودوالنصاری».[3] الشیب:مووسفیدی آن.[4] ازاین روایت استفاده میشود که عدم تغییر سفیدی موتشبه به کفاراست. همینطورروایاتی که ازطولانی کردن  بیش ازحدریش نهی کرده مثل قول امام صادق علیه السلام به نقل ازپدران بزرگوارش ازرسول خداصلی الله علیه واله وسلم که فرمود:«حفّواالشوارب واعفواالحی ولا تشبّهوابالمجوس ».[5] دروافی آمده احفاء الشارب: المبالغة فی جزّه واعفواعن اللحی ای لاتستأصلوهابل اترکوا منها.[6] نهی ازدرازکردن ریش دلالة برکراهت آن می کند .همینطورروایاتی که درمورد البسه واطعمه آمده وازپوشیدن لباس کفار وخوردن غذای آنهانهی کرده.همینطورروایاتی که درموردتصلیب یعنی گذاشتن چیزی درخانه که نقش صلیب داشته باشد،آمده وازاین کارنهی شده.درآخرنگارنده فرموده:ازمجموع این روایات که درموارد مختلف آمده استفاده میشودکه انجام هرکاری که شبیه اعمال کفارباشدوازمختصات آنهابه حساب بیاید مکروه است ودراسلام ازآن نهی شده است. شایدبخاطراینکه این کارسبب تبعیت فکری ازکفارمیشودونتیجه آن دخول درزمره دشمنان وسلب استقلال ازمسلمین است.


.[1] النساء 115

.[2] وسائل باب 15قواطع الصلاة ح3

[3] .وسائل ج 1 ص 40 باب41اداب الحمام ح 8

[4] .القاموس المحیط ص 132

[5].وسائل ج1 ص423 باب67 اداب الحمام ح3

[6] .الوافی ج6 ص657

 

Add comment


Security code
Refresh

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج