موضوعات پیشنهادی پژوهش مقایسه ای Print

شماره موضوع

نوع درس

عنوان موضوع

صاحب نظر اول

منبع نظریه اول

صاحب نظر دوم

منبع نظریه دوم

1

فقه

شرط عدالت برای تصرف پدر در اموال ولد

صاحب جواهر

جواهر 120-140

امام حمینی

البیع 100-130

2

فقه

ماهیت کشف اجازه در عقد فضولی

شیخ انصاری

مکاسب 170-180

امام خمینی

البیع 320-340

3

اصول

کلام در موافقت احتمالیة

شیخ انصاری

فرائد 180-190

میرزای قمی

قوانین 160-178

4

اصول

برائت در اقل و اکثر ارتباطی

آخوند

کفایة 170-190

اصفهانی

190-200

6

فقه

زکات مال التجارة

مشهور اهل سنت

کتب اهل سنت

مشهور تشیع

کتب فقهای شیعه

7

فقه

متعلق زکات چیست؟

0

0

0

0

8

فقه

حرمت و حلیت حرمت ربا

امام خمینی

0

مشهور فقها

0

9

فقه

سطح المسجد و سردابه و محرابه منه ما لم خروجها

آیة اله حکیم

0

آیة اله خوئی

0

10

اصول

مفهوم فی الجملة و مفهوم بالجملة در قیود

0

0

0

0

11

اصول

اجزاء

شهید صدر

0

آخوند خراسانی

0

12

فقه

مقایسه قول کفایت تجفیف غیرمستقیم شمس وعدم کفایت آن

0

0

0

0

13

فقه

مقایسه قول به معیار بودن تجفیف و تیبیس

0

0

0

0

14

اصول

بررسی اقوال درمقدمه واجب وثمرات مترتب برهریک از اقوال

0

0

0

0