مستحقین سهم ذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل در آیه خمس PDF Print E-mail

بسم الله الرحمن الرحیم

مستحقین سهم ذی القربی و الیتامی  و المساکین و ابن السبیل در آیه خمس


سر آغاز

مستحقین سهم ذی القربی و الیتامی  و المساکین و ابن السبیل در آیه خمس

مستحقین سهم ذی القربی و الیتامی  و المساکین و ابن السبیل در آیه خمس چه کسانی هستند؟

یکی از واجبات مالی خمس است. یکی از مسائلی که در این باب مطرح است محل مصرف و مستحقین آن است. در آیه خمس شش مورد برای مصرف آن ذکر شده است: «و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل[1]». در این که سه مورد اخیر از مستحقین چه کسانی هستند اختلاف اندکی و جود دارد که ما در این نوشتار به دنبال بیان اقوال و اختلافات در این زمینه هستیم.

منشا این بحث هم، آیه خمس و روایاتی است که در این زمینه وارد شده است. در کتب قدما این بحث بیشتر در کتاب زکات یا در باب غنائم مطرح شده هر چند که در کتب متاخرین و معاصرین در باب مستقلی که برای خمس در نظر گرفته شده مطرح گردیده است.

تفصیل بین هاشمی از جانب پدر و هاشمی از جانب مادر بیشتر در کتب علماء بعد از .... دیده می شود.

فهرست اقوال علمای امامیه

1-     اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که البته شاید مراد همان بنی هاشم باشند.

2-     بنی هاشم از جانب پدر

3-     بنی هاشم اعم از این که از جانب پدر باشد یا مادر

4-     اولا به بنی هاشم اختصاص دارد اگر آن ها نیازی نداشتند، نوبت به سایر مسلمین می رسد.

5-     بنی هاشم و بنی المطلب (مطلب برادر هاشم)

اقوال مهم عامه

1-     تمام مسلمین

2-     در اختیار امام است و به هر کسی که بخواهد می تواند بدهد.

اقوال علمای دوره اول

فقه الرضا ص 293 [1]

حضرت زهرا سلام الله علیها و فرزندان آن حضرت

مرحوم کلینی (کافی ج 1 ص 539) [2]

بنی هاشم از جانب پدر

ابن ابی عقیل (مجموعه فتاوی ابن عقیل) ص 66 [3]

بنی هاشم. بنی المطلب سهمی ندارند.

(محمد بن محمد اشعث کوفی) الجعفریات

متعرض نشده است.

نعمان بن محمد تمیمی (دعائم الاسلام ج 1 ص 259) [4]

اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

ابن جنید اسکافی (مجموعه فتاوی ابن جنید ص 98 و ص 105) [5]

اولا به ذوی القربی (که عبارتند از بنی هاشم و بنی عبدالمطلب) اختصاص دارد اگر آن ها نیازی نداشتند، نوبت به سایر مسلمین می رسد.

شیخ صدوق (المقنع ص 171) [6]

ذوی القربی و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

شیخ صدوق (من لا یحضره الفقیه ج 2 ص 42) [7]

ذوی القربی و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

شیخ صدوق (الهدایه فی الاصول و الفروع ص 177) [8]

ذوی القربی و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

شیخ مفید (المقنعه ص 276) [9]

ذریه و اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

سید مرتضی (الانتصار فی انفرادات الامامیه ص 225) [10]

اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. به ایشان بنی هاشم چه از جانب پدر و چه از جانب مادر نیز نسبت داده شده است.

سید مرتضی (المسائل الناصریات)

متعرض نشده است.

ابوالصلاح حلبی (الکافی فی الفقه ص 173) [11]

آل علی و جعفر و عقیل و عباس (بنی هاشم)

سلار دیلمی (المراسم العلویه و الاحکام النبویه ص 140) [12]

نزدیکان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

جمع بندی علمای دوره اول

قول مشهور در این دوره این است که خمس به بنی هاشم که نسل او منحصر در عبد المطلب است تعلق می گیرد. در این دوره غیر از ابن جنید همه متفقند که به غیر هاشمی خمس تعلق نمی گیرد. هم چنین به شیخ مفید نسبت داده شده که خمس به بنی مطلب نیز تعلق می گیرد. همچنین به سید مرتضی نسبت داده شده است کسی که از جانب مادر هم هاشمی باشد استحقاق خمس را دارد. عده ای از علما هم، اهل بیت پیامبر را مستحق خمس دانسته اند، که ممکن است مراد  آن ها هم مطلق بنی هاشم باشد نه خصوص اولاد امیرالمومنین علیه السلام.

اقوال علمای دوره دوم

شیخ طوسی (تهذیب الاحکام ج 2 ص 125) [13]

اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

شیخ طوسی (الخلاف ج 3 ص 540) [14]

بنی هاشم که نسل او از ابوطالب و عباس و حارث و ابولهب ادامه یافته. اما کسانی که از نسل برادان هاشمند سهمی از خمس ندارند.

شیخ طوسی (المبسوط فی الفقه الامامیه ج1 ص 262) [15]

بنی هاشم از جانب پدر

شیخ طوسی (النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی ص 198) [16]

کسانی که از جانب پدر به امیر المومنین علیه السلام و جعفر و عقیل و عباس منسوبند.

ابن حمزه طوسی (الوسیله الی نیل الفضیله ص 137) [17]

هاشمی از جانب پدر.

سید ابن زهره (غنیه النزوع الی علمی الاصول و الفروع ص 130) [18]

منسوبین به امیرالمومنین علیه السلام و جعفر و عقیل وعباس

ابن ادریس (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ج 1 ص 492) [19]

بنی هاشم که ایشان منحصرند در اولاد عبدالله و ابوطالب و عباس و حرث و ابولهب از فرزندان عبدالمطلب که نسل هاشم از او و نسل او از این پنج پسر منتشر شده است.

محقق حلی (شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام ج 1 ص 164) [20]

بنی عبدالمطلب از جانب پدر؛ اما اولاد مطلب برادر هاشم سهمی ندارند.

محقق حلی (المعتبر فی شرح المختصر ج 2 ص 627) [21]

بنی هاشم از جانب پدر.

جمع بندی اقوال علمای دوره دوم

علمای این دوره همه متفقد که هاشمی از جانب پدر مستحق خمس است اما کسی که از جانب پدر منسوب به هاشم است یا از اولاد مطلب برادر هاشم است سهمی از خمس ندارد. صاحب مدارک قول سید مرتضی را به ابن حمزه هم نسبت داده است که این نسبت صحیح نمی باشد.

اقوال علمای دوره سوم

علامه حلی (تذکره الفقها ج 5 ص 431) [22]

کسی از که از جانب پدر از نسل ابوطالب عباس، حارث و ابولهب باشد و بنی المطلب سهمی ندارند.

علامه حلی (قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام ج 1 ص 364) [23]

برای کسی از که از جانب پدر از نسل ابوطالب عباس، حارث و ابولهب باشد.

علامه حلی (مختلف الشیعه فی احکام الشریعه ج 3 ص 329 و 330) [24]

کسی که از جانب پدر هاشمی باشد.

فخر المحققین (ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد ج 1 ص 217) [25]

هاشمی از جانب پدر.

شهید اول (الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه ج 1 ص 261) [26]

هاشمی از جانب پدر.

محقق کرکی (جامع المقاصد فی شرح القواعد ج 3 ص 54) [27]

هاشمی از جانب پدر.

شهید ثانی (مسالک الفهام الی تنقیح شرائع الاسلام ج 1 ص 470) [28]

هاشمی از جانب پدر.

محقق اردبیلی (مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان ج 4 ص 326) [29]

هاشمی از جانب پدر.

محمد بن علی موسوی عاملی (مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام ج 5 ص 397) [30]

هاشمی از جانب پدر.

محدث بحرانی (الحدائق الناضره فی احکام العتره الطاهره ج 12 ص390) [31]

هاشمی اعم از این که از جانب پدر منسوب باشد یا از جانب مادر.

سید جواد عاملی (مفتاح الکرامه)

متعرض نشده است.

مولی احمد نراقی (مستند الشیعه فی احکام الشریعه ج 10 ص 92) [32]

هاشمی از جانب پدر.

جمع بندی علمای دوره سوم

در این دوره غیر از صاحب حدائق همه متفقند که خمس منحصرا به هاشمی از جانب پدر تعلق می گیرد.

اقوال علمای دوره چهارم

محمد حسن نجفی (جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 16 ص 84) [33]

هاشمی از جانب پدر.

آقا رضا همدانی (مصباح الفقیه ج 14 ص 218) [34]

هاشمی از جانب پدر.

سید یزدی (العروه الوثقی محشی ج 4 ص 306) [35]

هاشمی از جانب پدر.

امام خمینی (توضیح المسائل محشی ج 2 ص 59) [36]

سادات.

سید محسن حکیم (منهاج الصالحین ج 1 ص 482) [37]

هاشمی از جانب پدر.

خویی (منهاج الصالحین ج 1 ص 348) [38]

هاشمی از جانب پدر.

روحانی (منهاج الصالحین ج 1 ص 467) [39]

هاشمی از جانب پدر.

تبریزی (منهاج الصالحین ج 1 ص354) [40]

هاشمی از جانب پدر.

وحید (منهاج الصالحین ج 2 ص 386) [41]

هاشمی از جانب پدر.

سیستانی (منهاج الصالحین ج 1 ص 412) [42]

هاشمی از جانب پدر.

شبیری (المسائل الشرعیه ص 400) [43]

هاشمی

جمع بندی علمای  دوره چهارم

علمای این دوره نیز متفقند که تنها هاشمی از جانب پدر مستحق خمس است.

نتیجه نهایی

نتیجه این که در میان علمای امامیه تنها ابن جنید قائل است که بنی المطلب در عرض بنی هاشم از خمس سهم دارند و در رتبه بعد همه مسلمین از خمس می توانند استفاده کنند. و تنها سید مرتضی و محدث بحرانی قائلند که به هاشمی از جانب مادر هم خمس تعلق می گیرد.

اقوال اهل سنت

جمهور (المعتبر فی شرح المختصر ج 2 ص 627) [44]

تمام مسلمین

جمهور (تذکره الفقهاء ج 5 ص 431) [45]

تمام مسلمین

ابوحنیفه (المعتبر فی شرح المختصر ج 2 ص 627) [46]

تمام مسلمین

مالک (المعتبر فی شرح المختصر ج 2 ص 627) [47]

امر آن به دست امام است.

ضمیمه

[1] و روي أن الله جل و عز جعل مهر فاطمة ع خمس الدنيا فما كان لها صار لولدها علیه السلام

[2] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: ... هَؤُلَاءِ الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَةُ النَّبِيِّ ص الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فَقَالَ وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمْ الذَّكَرُ مِنْهُمْ وَ الْأُنْثَى لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ أَهْلِ بُيُوتَاتِ قُرَيْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِيهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِي هَذَا الْخُمُسِ مِنْ مَوَالِيهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِيهِمْ وَ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ وَ مَنْ كَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَيْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَاتِ تَحِلُّ لَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْ‌ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ

[3] منع الشيخان، و السيّد المرتضى، و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطّلب من الخمس

المشهور أنّ المراد باليتامى و المساكين، و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي صلى اللّه عليه و آله من بنى هاشم خاصّة، ذهب اليه الشيخان و ابن أبى عقيل، و أبو الصلاح و باقي فقهائنا‌ الّا ابن الجنيد.

[4] وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِي وَ لَا لِأَهْلِ بَيْتِي إِنَّ الصَّدَقَةَ أَوْسَاخُ النَّاسِ فَقِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الزَّكَاةُ الَّتِي يُخْرِجُهَا النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ قَدْ عَوَّضَنَا اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْخُمُس

[5] مسألة 12: قال الشيخ: لا تحرم الصدقة المفروضة على من لم يلده هاشم من المطّلبيين و غيرهم و حرّمهم عليهم ابن الجنيد

[6] و سأل زكريا بن مالك الجعفي «3» أبا عبد الله- عليه السلام- عن قول الله عز و جل:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ، فقال: أما خمس الله ... و أما‌ اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل.

[7] و سأل زكريا بن مالك الجعفي «3» أبا عبد الله- عليه السلام- عن قول الله عز و جل:

وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ، فقال: أما خمس الله ... و أما‌ اليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، و أما المساكين و أبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة و لا تحل لنا، فهي للمساكين و أبناء السبيل.

[8] كل شي‌ء تبلغ قيمته دينارا ففيه الخمس، «لله، و لرسوله، و لذي القربى، و اليتامى، و المساكين، و ابن السبيل»  فأما الذي لله ... و اليتامى يتامى أهل بيته صلى الله عليه و آله و سلم، و المساكين مساكينهم عليهم السلام، و ابن السبيل ابن سبيلهم عليهم السلام، و أمر ذلك إلى الإمام يفرقه فيهم كيف شاء، حضر كلهم أو بعضهم

[9] و الخمس لله ... و ليتامى آل الرسول كما أنزل و لمساكينهم ببرهان ما شرح و لأبناء سبيلهم بدليل ما أخبر و ليس لغيرهم في الخمس حق.

[10] و جهات قسمته هو أن يقسم هذا الخمس على ستة أسهم، ثلاثة منها للإمام ...، فأما الثلاثة الأسهم الباقية فهي ليتامى آل محمد (عليهم السلام) و مساكينهم و أبناء سبيلهم، و لا تتعداهم إلى غيرهم ممن استحق هذه الأوصاف.

[11] ... و إخراج الشطر الأخر إلى مساكين آل علي و جعفر و عقيل و العباس و أيتامهم و أبناء سبيلهم، لكل‌ صنف ثلث الشطر.

[12] فأما من له الخمس: فهم: الله، و رسوله، و قرابة رسول الله (ص)، و اليتامى منهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم خاصة.

[13] قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِقَرَابَةِ الرَّسُولِ ص وَ أَيْتَامِ آلِ الرَّسُولِ وَ مَسَاكِينِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِيلِهِمْ‌

[14] مسألة 4: تحرم الصدقة المفروضة على بني هاشم من ولد أبي طالب العقيليين، و الجعافرة، و العلويين، و ولد العباس بن عبد المطلب، و ولد أبي لهب، و ولد الحارث بن عبد المطلب، و لا عقب لهاشم إلا من هؤلاء، و لا يحرم على ولد المطلب، و نوفل، و عبد شمس بن عبد مناف.


[15] و الخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسمه ستة أقسام: سهم لله ... و سهم ليتامى آل محمد و لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم، و ليس لغيرهم من سائر الأصناف شي‌ء على حال، ... و مستحقوا الخمس هم الذين قدمنا ذكرهم ممن يحرم عليهم الزكاة الواجبة ذكرا كان أو أنثى، و من كانت امه هاشمية و أبوه عاميا لا يستحق شيئا.

[16] الخمس يأخذه الإمام فيقسمه ستّة أقسام: قسما للّه ... و سهم ليتامى آل محمّد، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم. و ليس لغيرهم شي‌ء من الأخماس. و هؤلاء الذين يستحقّون الخمس، هم الذين قدّمنا ذكرهم ممّن تحرم عليهم الزّكاة، ذكرا كان أو أنثى. فإن كان هناك من أمّه من غير أولاد المذكورين، و كان أبوه منهم، حلّ له الخمس، و لم تحلّ له الزّكاة. و إن كان ممّن أبوه من غير أولادهم، و أمّه منهم، لم يحلّ له الخمس، و حلّت له الزّكاة.

و لا تحلّ الصّدقة الواجبة في الأموال لبني هاشم قاطبة. و هم الذين ينتسبون إلى أمير المؤمنين، عليه السلام، و جعفر‌ ابن أبي طالب، و عقيل بن أبي طالب، و عبّاس بن عبد المطّلب.

[17] و الثاني من ولده هاشم من الطرفين أو من قبل الأب خاصة بعد حق الله تعالى و ينقسم ستة أقسام سهم لله تعالى و سهم لرسوله ص و سهم لذي القربى فهذه الثلاثة للإمام و سهم لأيتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لأبناء سبيلهم

[18] و الخمس يقسم على ستة أسهم: و ثلاثة لليتامى و المساكين و ابن السبيل، ممن ينتسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام و جعفر و عقيل و العباس رضي الله عنهم.

[19] و الخمس يأخذه الإمام ... سهم ليتامى بني هاشم، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم. و ليس لغير بني هاشم شي‌ء من الأخماس، و هؤلاء الذين يحرم عليهم زكاة الأموال الواجبة، مع تمكنهم من مستحقاتهم، و أخماسهم

[20] ... و ثلاثة للأيتام و المساكين و أبناء السبيل‌ ... يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوة فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر.

... و في استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع‌.

[21] البحث الرابع: سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس، المراد بهم من كان من آل الرسول خاصة، و هم ولد هاشم بن عبد المطلب، و عليه أكثر علمائنا.

البحث الخامس: يخص به من ينسب الى عبد المطلب بالابوة، و في استحقاق‌ من ينسب إليه بالأم قولان: أحدهما: المنع و هو الأظهر، و اختاره الشيخ في المبسوط و الثاني: الاستحقاق و هو اختيار علم الهدى.

و في بني المطلب للأصحاب قولان: أحدهما: يستحقون في الخمس نصيبا كبني هاشم، و به قال ابن الجنيد، و أحد قولي المفيد، و به قال الشافعي ... و به قال الشيخ (ره) و أبو حنيفة. لنا انهم يستحقون الزكاة فلا يستحقون الخمس.

[22] مسألة 324: المراد باليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس‌، من اتّصف بهذه الصفات من آل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، و هم ولد عبد المطّلب بن هاشم- و هم الآن أولاد أبي طالب- و العباس و الحارث و أبي لهب خاصة دون غيرهم، عند عامة علمائنا.

مسألة 325: و لا يستحقّ بنو المطّلب شيئا من الخمس‌ ، و تحلّ لهم الزكاة

مسألة 326: و إنّما يستحقّ من بني عبد المطّلب من انتسب إليه بالأب لا من انتسب إليه بالأم‌ عند أكثر علمائنا- و هو قول الجمهور ... و قال السيد المرتضى: إنّ من انتسب إليهم بالأم يستحقّ الخمس.

[23] ... و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل. و يشترط انتساب الثلاثة الى عبد المطلب، و هم الآن أولاد أبي طالب و العباس و الحرث و أبي لهب، سواء الذكر و الأنثى، و يعطى من انتسب بأبيه خاصة دون امه - على رأي-؛

[24] مسألة: منع الشيخان، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و أكثر علمائنا من إعطاء بني المطلب من الخمس.

مسألة: المشهور أنّ المراد باليتامى و المساكين و ابن السبيل في آية الخمس من قرابة النبي- صلّى اللّه عليه و آله‌ من بني هاشم خاصة، ذهب إليه الشيخان، و ابن أبي عقيل، و أبو الصلاح، و باقي فقهائنا، إلا ابن الجنيد.

مسألة: يستحق الخمس من أبوه هاشمي و ان كانت أمّه غير هاشمية‌ بالإجماع، و تحرم عليه الزكاة، و اختلف في استحقاق من امّه هاشمية و أبوه غير هاشمي. فاختار الشيخ في المبسوط و النهاية المنع من الخمس، و يجوز له أن يأخذ الزكاة. و اختاره ابن إدريس و ابن حمزة. و ذهب السيد المرتضى الى أنّ ابن البنت ابن حقيقة.

[25] قال دام ظله: و يعطى من انتسب بأبيه خاصة دون من انتسب بأمه خاصة على راى.

أقول: ما اختاره هنا مذهب الشيخ في المبسوط، و النهاية، و ابن حمزة، و ابن إدريس لأنه إنما يصدق الانتساب حقيقة على من انتسب بالأب دون الأم خاصة، و لقول ابى الحسن عليه السّلام و من كانت امه من بنى هاشم و أبوه من سائر قريش فإن الصدقة تحل له و ليس له من الخمس شي‌ء لأن اللّه تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ

و ذهب السيد الى استحقاقه لقوله هذان ابناي و الأصل في الإطلاق الحقيقة و الأصح الأول لرجحان المجاز على الاشتراك كما تقرر في الأصول.

[26] مستحقّ الخمس الإمام عليه السّلام و اليتامى و المساكين و أبناء السبيل من الهاشميّين بالأب، فهو بينه و بينهم نصفين.

[27] قوله: (و يعطى من انتسب بأبيه خاصّة) فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى.

قوله: (دون أمّه خاصّة) هذا أصحّ.

[28] قوله: «فلو انتسبوا بالأمّ خاصة لم يعطوا. إلخ».

خالف في ذلك المرتضى (رحمه اللّه) فاكتفى بالانتساب بالأمّ، و المشهور الأول. و استعمال أهل اللغة حجة عليه، و لا حجة له في قوله صلى اللّه عليه و آله و سلّم للحسنين عليهما السلام: «هذان ابناي» «5» لأن الاستعمال أعم من الحقيقة، و حمله على المجاز أولى من الحقيقة لاستلزامه الاشتراك، و المجاز خير منه، و للرواية عن الكاظم عليه السلام.

قوله: «و في استحقاق بني المطلب تردد أظهره المنع».

هذا هو المشهور و خالف فيه المفيد و ابن الجنيد

[29] و اما اشتراط كونهم من بنى هاشم، و اشتراط الايمان في الأصناف‌ الثلاثة، فهو المشهور عندنا، قال في المنتهى: ذهب إليه أكثر علمائنا- أي إلى الأول- و نقل عن ابن الجنيد اشتراك بنى المطلب، و اشتراك أيتام المسلمين و مساكينهم و ابن سبيلهم كلهم في النصف الآخر، و كونهم داخلين في الثلاثة الأصناف.

و قد مرّ البحث في عدم جواز إعطاء بني المطلب و إعطاء من انتسب الى هاشم بالأمّ.

[30] قوله: (و يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى عبد المطلب بالأبوّة، فلو انتسبوا بالأم خاصة لم يعطوا من الخمس شيئا على الأظهر).

الخلاف في هذه المسألة وقع في موضعين:

أحدهما: إنه يعتبر في الطوائف الثلاث- أعني اليتامى و المساكين و أبناء السبيل- الانتساب إلى عبد المطلب جد النبي صلى اللّه عليه و آله، و هو قول‌ معظم الأصحاب، و قد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.

و ثانيهما: كون الانتساب إلى عبد المطلب بالأبوة، فلو كانت الأم هاشمية و الأب غير هاشمي منع من ذلك عند أكثر الأصحاب. و قال السيد المرتضى رضي اللّه عنه: يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم. و اختاره ابن حمزة.

[31] المشهور بين الأصحاب (رضوان اللّه عليهم) أنه يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلى هاشم بالأبوة فلو انتسبوا بالأم لم يعطوا من الخمس شيئا و إنما يعطون من الزكاة، و ذهب السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) إلى أنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم ... و الظاهر عندي هو مذهب السيد (قدس سره) لوجوه‌.

[32] المسألة الرابعة: يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من السادات على الحقّ المشهور، بل عن الانتصار الإجماع عليه ... المسألة الخامسة: السادة هم: الهاشميّون‌ المنتسبون إلى هاشم جدّ النبيّ، أي أولاد عبد المطّلب من بني عبد اللّه و أبي طالب و العبّاس و الحارث و أبي لهب، و استحقاقهم الخمس إجماعي.

المعتبر في الانتساب إلى هاشم أن يكون بالأب، فلا يعطى من انتسب إليه بالأمّ خاصّة، على الأظهر الأشهر.

[33] الأولى في مستحق الخمس و هو من انتسب إلى هاشم جد النبي (صلى الله عليه و آله) بنسب صحيح أو كالصحيح لا الزنا و نحوه، و ذريته محصورة فيمن ولده عبد المطلب ... أبو السادة العشرة:

عبد الله و أبي طالب و العباس و حمزة و الزبير و أبي لهب و ضرار و الغيداق، و ربما سمي حجل، و مقوم و الحارث،إلا ان نسله منهم قد انحصر في الخمسة الأولى، بل الأربعة منهم، إذ عبد الله ليس له إلا النبي (صلى الله عليه و آله) المنحصر نسله في فاطمة، فدخل في نسل أبي طالب.

و انحصر الخمس حينئذ فيمن كان نسل عبد المطلب منهم و هم بنو أبي طالب و العباس و الحارث و أبي لهب الذكر و الأنثى ... و لا خلاف في استحقاق الجميع الخمس، بل الإجماع محصل و منقول عليه، كما انه المفهوم من المعتبرة المستفيضة إن لم تكن المتواترة، فما عساه يظهر من بعض الأخبار من تخصيصه بذرية رسول الله (صلى الله عليه و آله) أو آله و أهل بيته غير مراد‌ قطعا إن لم نقل إن الجميع من آله و أهل بيته عرفا.

في استحقاق بني المطلب أخي هاشم خلاف و تردد ... لكن أظهره المنع وفاقا للمشهور بين الأصحاب.

و هم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم و الأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب أحد- إلى ان قال-: و من كانت أمه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، و ليس له من الخمس شي‌ء، لأن الله تعالى يقول ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ»‌ إلى آخره. و يستفاد من ذيله كغيره من الأخبار بل هو معلوم غير محتاج إلى الدليل ان الخمس لمن حرمت عليه الصدقة.

[34] (الاولى: مستحقّ الخمس هو كلّ من ولده عبد المطّلب) الذي انحصر ذريّة هاشم- عليه السّلام- في ولده، فالمدار على كونه هاشميّا ... (و في استحقاق بني المطلّب) أخي هاشم خلاف و (تردّد) ... و لكن مع ذلك (أظهره: المنع) إلى أن قال- و أمّا من كانت امّه من بني هاشم و أبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له، و ليس له من الخمس شي‌ء لأنّ اللّه يقول: «ادعوهم لآبائهم» الحديث

[35] (مسألة 3): مستحقّ الخمس من انتسب إلى هاشم بالأُبوّة، فإن‌ انتسب إليه بالأُمّ لم يحلّ له الخمس، و تحلّ له الزكاة، و لا فرق بين أن يكون علويّاً أو عقيليّاً أو عباسيّاً (2)

(2) أو جعفريّاً أو نوفليّاً أو لهبيّاً. (البروجردي).

[36] مسأله 1834 خمس را بايد دو قسمت كنند: يك قسمت آن سهم سادات است، كه امر آن با حاكم است و بايد آن را به مجتهد جامع الشرائط تسليم كنند و يا با اذن او به سيّد فقير يا سيّد يتيم يا به سيّدى كه در سفر درمانده شده بدهند.

[37] يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين‌، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه، و نصف لبني هاشم أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب‌ أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و ان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

[38] يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين‌، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه، و نصف لبني هاشم أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

مساله 1261: المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

[39] يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين‌، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه، و نصف لبني هاشم أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

م 1449: المراد من بني هاشم من انتسب اليه بالاب اما اذا كان بالام فلا يحل له الخمس، و تحل له الزكاة و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و ان كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

[40] يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين‌، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه، و نصف لبني هاشم أيتامهم و مساكينهم و أبناء سبيلهم.

(مسألة 1261): المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

[41] يقسم الخمس في زماننا- زمان الغيبة- نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر- عجل اللّه تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه- و نصف لبني هاشم: أيتامهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم.

المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

[42] مسألة 1259: يقسم الخمس في زماننا زمان الغيبة نصفين‌، نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه و جعل أرواحنا فداه و نصف لبني هاشم: أيتامهم، و مساكينهم، و أبناء سبيلهم.

مسألة 1261: المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب‌، أما إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس و تحل له الزكاة، و لا فرق في الهاشمي بين العلوي و العقيلي و العباسي و غيرهم و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي.

[43] لا يختص السهم المعروف باسم سهم السادات بأولاد فاطمة الزهراء عليها السلام الذين هم من ذرية النبي صلى الله عليه و آله، بل يشمل جميع أولاد هاشم بن عبد مناف (الجد الثاني للنبي صلى الله عليه و آله)، و لكن في الوقت الحاضر بما أن الهاشمي يُعرف عادة عن طريق السيادة؛ نطلق في هذا الفصل كلمتي السيد و السادة و لكن الحكم يكون مربوطاً بالهاشمي.

[44] و أطبق الجمهور على عمومه في أيتام المسلمين و مساكينهم و أبناء سبيلهم متمسكين بإطلاق اللفظ و عمومه.

[45] و أطبق الجمهور كافّة على تشريك الأصناف الثلاثة من المسلمين في الأسهم الثلاثة.

[46] ... و الثلاثة الأخرى: لليتامى، و المساكين، و أبناء السبيل من المسلمين كافة.

[47] خمس الغنيمة مفوض الى اجتهاد الامام يصرفه فيمن شاء.[1]- انفال 41

 

Add comment


Security code
Refresh

ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج