جلسه هفتگی هیأت مدیره انجمن دانش آموختگان Print

جلسه هفتگی هیأت مدیره انجمن دانش آموختگان 12 اردیبهشت 95 برگزار شد.

جزئیات نشست عمومی 6 خرداد انجمن دانش آموختگان بررسی شد.