موضوعات پیشنهادی نقد مقالات Print
شماره موضوع نوع درس عنوان موضوع نویسنده منبع
1 فقه ماهیت کشف حکمی شیخ انصاری مکاسب 100-140
2 فقه معاطاة بیع شرعی است صاحب جواهر جواهر الکلام 170-300
3 اصول بطلان عمل بدون اجتهاد و تفلید فاضل نراقی 230-260
4 اصول کفایت موافقت احتمالیة میرزای قمی قوانین 200-230
5 فقه هل الشمس توجب العفو او الطهارة شیخ بهائی 0
6 فقه ثبوت الشهر برؤیة الهلال فی بلد آخر 0 0
7 فقه شرطیت صوم در صحت اعتکاف یاسین بن ناصر الخطیب 0
8 فقه فی ضمان انخفاض قیمة النقد سید محمود شاهرودی مجله فقه ج2، 32صفحه
9 فقه بلوغ دختران آیة اله سبحانی کاووشی نو در فقه اسلامی ج 24
10 فقه العیوب التی یفسخ بها النکاح سید کاظم حائری مجله فقه ج9 ص 103
11 فقه نقد مقاله پژوهشی پیرامون مئونه در خمس رضا استادی مجله فقه ج 46 ص 93
12 فقه اصول ششگانه دیه سید محمود هاشمی شاهرودی مجله فقه ش 3
13 فقه ورود کافران به مسجدها و مکان های مقدس 0 ج10 ص 132
15 فقه ضمان کاهش ارزش پول سید محمود هاشمی شاهرودی 0