پژوهش های طلاب جمع آوری اقوال حج حائض بعد از احرام
حج حائض بعد از احرام PDF Print E-mail
Written by علی فرهادی نیا   

عنوان: حج زن حائضی که بعد از احرام حیض شده و عذرش تا پایان وقت عمره تمتع استمرار داشته است.

 

طرح مسأله: زنی که بعد از احرام، حیض شود و بداند حیضش تا پایان وقت عمره تمتع ادامه دارد، وظیفۀ او انجام حج به صورت افراد است یا تمتع؟

 

توضیح پیرامون مسأله و زوایای مختلف آن:

حج به حسب نوع انجام به سه نوع تقسیم می گردد. حج تمتع، حج افراد و حج قران. کسانی که از نقاط دور مشرف می شوند باید حج تمتع را انجام بدهند و انجام حج افراد کفایت از حج الاسلام آنها نمی کند. از طرف دیگر،  زن در حال حیض نمی تواند وارد مسجد الحرام شود و طواف و نماز را نمی تواند انجام دهد. با توجه به این که زمان عمره تمتع در مناسک حج محدود است و حاجی باید در روز نهم ذی الحجه خود را به عرفات برساند و اعمال حج را انجام دهد، بنابراین  زنی که در احرام، قصد حج تمتع نموده و بعد از احرام حیض شود و بداند حیضش تا پایان وقت عمره تمتع ادامه دارد، چنین زنی نمی تواند عمره تمتع را انجام دهد. حال این سوال مطرح می شود که وظیفه چنین زنی چیست؟ آیا حج او مبدل به حج افراد می شود یا می تواند طواف و نماز طواف عمره را بعد از اعمال حج، در زمانی که پاک شد، انجام دهد و یا اینکه مخیر است. این مقاله به بررسی اقوال در این بحث خواهد پرداخت.

در توضیح مساله کاملا مشخص گردید که موضوع بحث منحصر است به زنی که اولا: وظیفۀ اولیه او انجام حج تمتع بوده است. ثانیا: بعد از احرام حیض شود. ثالثا: حیضش تا پایان وقت عمره تمتع استمرار داشته باشد. بنابراین مواردی که شامل این سه قید نباشد، از جمله زن حائضی که وظیفه اش حج افراد است. یا زنی که وظیفه اش حج تمتع است اما در حال احرام حیض شود و بداند عذرش تا پایان وقت عمره باقی است و یا زنی که بعد احرام حیض شود اما بداند عذرش قبل از وقت تمام می شود، خارج از موضوع این بحث می باشند.

لازم به ذکر است که نسبت به فرض حیض در حال طواف یا نماز طواف، و همچنین طواف حج و طواف نساء، تفاصیلی است که باید به صورت مستقل بررسی گردد. به همین خاطر برای جلوگیری از پراکندگی تحقیق، این موارد داخل در موضوع تحقیق نمی باشند. بنابراین موضو ع این مساله بررسی اصل وظیفه زن از حیث حج افراد یا تمتع نسبت به زنی که بعد از احرام و قبل از طواف عمره، حیض شده و عذرش تا پایان وقت باقی باشد.

 

تاریخچه اجمالی مسأله:

از آنجا که روایاتی دال بر این مساله از معصومین صادر شده است، به همین دلیل این مساله در همه دوره ها مطرح گردیده است.

محل طرح این مساله عموما یا در بحث اقسام حج، در ذیل بیان موارد عدول تمتع به افراد است یا در بیان شرطیت طهارت از حدث در طواف.

عامه به این بحث نپرداخته اند.

 

اقوال علمای شیعه(فهرست اقوال):

الف:حکم مسئله مجمل است.

ب: وظیفه اش همان حج تمتع است و باید مناسک حج را شروع کند و بعد از پاک شدن و قبل از طواف حج، طواف و نماز عمره را قضا کند.

ج: مخیر است که حجش را تبدیل به حج افراد کند یا بر حج تمتع باقی بماند و باقی مناسک حج را انجام دهد و بعد از پاک شدن، طواف عمره را انجام دهد.

د: حجش تبدیل به حج افراد می شود.

ه: اگر می داند تا پایان وقت عذرش باقی است، حج تمتع را افراد قرار دهد.(فرق این قول با قول سابق در این است که طبق این قول باید مکلف خود نیت عدول نماید اما طبق قول سابق خود بخود تبدیل به افراد می شود)

و: احتیاط واجب به عدول افراد می باشد

ز: اگر درحین احرام بداند که عذرش باقی است  باید حج افراد را نیت کند اما اگر نمی دانست که عذرش باقی می ماند، بر حج تمتع باقی می ماند و قبل از طواف حج آن را قضا می نماید

 

اقوال تفصیلی قدما(قبل از شیخ طوسی)

دسته بندی اقوال:

الف:حکم مسئله مجمل است.

ب: وظیفه اش همان حج تمتع است و باید مناسک حج را شروع کند و بعد از پاک شدن و قبل از طواف حج، طواف و نماز عمره را قضا کند.

ج: مخیر است که حجش را تبدیل به حج افراد کند یا بر حج تمتع باقی بماند و باقی مناسک حج را انجام دهد و بعد از پاک شدن، طواف عمره را انجام دهد.

تفصیل اقوال قدما:

الف: حکم مسئله مجمل است.

کسانی که کلامشان مجمل است، عبارتند از:

ابن بابویه: (الفقه - فقه الرضا، ص: 230)[1]. از این جهت که در عبارت ایشان مشخص نیست که حیض تا پایان وقت عمره ادامه یافته یا خیر. کلمۀ «قضی»، هم دلالتی به تمام شدن وقت عمره ندارد. زیرا قضی به معنای انجام عمل در موارد بسیاری بکار رفته است.

شیخ صدوق: (من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 380)[5]. از این جهت که ایشان در باب احرام حائض دو روایت را نقل می کنند که اولی دلالت دارد که حجش تمتع است و باید بعد از مناسک حج طواف عمره را قضاء نماید« حَتَّى تَقْضِيَ طَوَافَهَا بَعْدُ‌». اما روایت دوم دلالت دارد که حجش تبدیل به حج افراد می شود« تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً ».

ب: وظیفه اش حج تمتع است و باید مناسک حج را شروع کند و بعد از پاک شدن و قبل از طواف حج، طواف و نماز عمره را قضا کند.

شیخ کلینی: (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 446-445)[2].

محمد بن نعمان تمیمی: (دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 318‌)[3]. عبارت« خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ »، دلالت دارد بر اینکه این زن باید مناسک حج از جمله وقوف در عرفات و ... را با بقیه مردم شروع کند.

ابو صلاح حلبی: (الكافي في الفقه، ص: 218)[6].

ج: مخیر است که حجش را تبدیل به حج افراد کند یا بر حج تمتع باقی بماند و باقی مناسک حج را انجام دهد و بعد از پاک شدن، طواف عمره را انجام دهد.

ابن جنید: (مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 148)[4].

جمع بندی:

از آنجا که این مساله در روایات بیان شده به همین دلیل در کلمات فقها این دوره نیز انعکاس یافته است. البته همه فقهای این دوره به آن نپرداخته اند.

دو قول الف)صحت تمتع و ب) قول به تخییر بین تمتع و افراد، را می توان از عبارت فقهای این دوره استفاده نمود. اما نسبت به قول تبدیل حج تمتع به افراد، اگر چه صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه، روایت دال بر آن را نقل نموده است اما به دلیل نقل روایات معارض به آن، نمی توان این قول را به صدوق نسبت داد.

هیچ اجماع یا شهرتی، در این دوره نقل نشده است.

 

اقوال تفصیلی دوره دوم (از شیخ طوسی تا علامه حلی)

دسته بندی اقوال:

الف: حجش تبدیل به حج افراد می شود.

ب: اگر می داند تا پایان وقت عذرش باقی است، حج تمتع را افراد قرار دهد.

تفصیل اقوال:

الف: حجش تبدیل به حج افراد می شود.

شیخ طوسی: (تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 390و392)[7]، ( و‌المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص:330-331)[9] و (النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 275)[10].

ابن حمزه طوسی: (الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 192)[11].

ابن ادریس حلی: (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 623)[12].

ب: اگر می داند تا پایان وقت عذرش باقی است، حجش را افراد قرار دهد.

شیخ طوسی،( الخلاف، ج‌2، ص: 334)[8].

محقق حلی: (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 213)[13] و (المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 783)[14].

جمع بندی:

فقهای این دوره نیز عموما این مساله را مطرح ننموده اند. اقوال در این دوره با اقوال در دورۀ اول تفاوت دارند. البته دو قول ذکر شده در این دوره، مشابه یکدیگرند به طوریکه ممکن است ادعا شود یکی هستند. قول اول این است که حج تمتع به حج افراد تبدیل می گردد. و قول دوم می گوید مکلف خود حج افراد را نیت کند. شیخ طوسی در خلاف بر قول دو یعنی مکلف خود حجش را تبدیل به افراد نماید، ادعای اجماع نموده است.

 

اقوال تفصیلی دوره سوم(از علامه حلی تا صاحب جواهر)

دسته بندی اقوال:

الف: اگر می داند تا پایان وقت عذرش باقی است، حج تمتع را افراد قرار دهد.

ب: حجش تبدیل به حج افراد می شود.

ج: مخیر است که حجش را تبدیل به حج افراد کند یا بر حج تمتع باقی بماند و باقی مناسک حج را انجام دهد و بعد از پاک شدن، طواف عمره را انجام دهد.

تفصیل اقوال:

الف: اگر می داند تا پایان وقت عذرش باقی است، حج تمتع را افراد قرار دهد.

علامه حلی(تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 188)[15]

شهید اول،(الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص:405- 406‌) [18]

محقق نراقی،(مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 237-232)[23].

ب: حجش تبدیل به حج افراد می شود.

علامه حلی: ( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 400-399)[16] و (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 340-341)[17].

محقق کرکی: (جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 112‌)[19]

محدث بحرانی: (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14، ص:340- 342‌)[22] ایشان در مقام جمع بین روایات، روایات دال بر صحت تمتع را حمل به پاک شدن حائض نمودند. اما در مقابل برخی از روایات دال بر عدول را از جهت دلالت تمام دانستند.

ج: مخیر است که حجش را تبدیل به حج افراد کند یا بر حج تمتع باقی بماند و باقی مناسک حج را انجام دهد و بعد از پاک شدن، طواف عمره را انجام دهد.

محقق اردبیلی: (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌7، ص:147- 148‌)[20].

سید عاملی: (مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج‌7، ص: 179و181)[21]

جمع بندی:

این مساله در این دوره نسبت به دو دورۀ سابق بیشتر مورد توجه علما قرار  گرفته است. به طور کلی در این دوره سه قول مطرح گردیده است. از نکات این دوره این است که سید عاملی از قول علامه در منتهی، بر قول دوم ادعای اجماع نموده است.

 

اقوال تفصیلی علمای دوره چهارم (از صاحب جواهر تا کنون)

دسته بندی اقوال:

الف: حجش تبدیل به حج افراد می شود.

ب: تخییر بین بقا بر تمتع وعدول به حج افراد.

ج: باید به حج افراد عدول کند.

د: احتیاط واجب به عدول افراد می باشد

ه: اگر درحین احرام بداند که عذرش باقی است  باید حج افراد را نیت کند اما اگر نمی دانست که عذرش باقی می ماند، بر حج تمتع باقی می ماند و قبل از طواف حج آن را قضا می نماید

تفصیل اقوال:

الف: حجش تبدیل به حج افراد می شود.

صاحب جواهر«ره»، (جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 36-38)[24].

ب: تخییر بین بقا بر تمتع وعدول به حج افراد

محقق داماد«ره»، (كتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌1، ص: 301-307)[25].

حضرت آیت الله خویی«ره»،( مناسك الحج (للخوئي)، ص: 126)[26]

حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته)( مناسك حج (محشى)، ص: 138)[28]

حضرت آیت الله تبریزی «ره»،( مناسك حج (محشى)، ص: 138)[29]

حضرت آیت الله سیستانی«دامت برکاته»( مناسك حج (محشى)، ص: 138)[30].

ج: باید به حج افراد عدول کند

حضرت امام خمینی«ره»(مناسك حج (محشى)، ص: 138)[27]

د: احتیاط واجب به عدول افراد می باشد

حضرت آیت الله وحید خراسانی«دامت برکاته» (مناسك الحج (للوحيد الخراساني)، ص: 113)

ه: اگر درحین احرام بداند که عذرش باقی است  باید حج افراد را نیت کند اما اگر نمی دانست که عذرش باقی می ماند، بر حج تمتع باقی می ماند و قبل از طواف حج آن را قضا می نماید.

حضرت آیت الله زنجانی«دامت برکاته»( مناسك الحج (للشبيري)، ص: 50-51)[31]

جمع بندی:

عموم فقهای این دوره، به این بحث پرداخته اند. در این دوره اقوال مختلفی وجود دارد. اما مشهور فقهای این دوره قوائل به تخییر شده اند.

 

اقوال مهم عامه:

عامه عموما این بحث را مطرح نکرده اند.

نقل و بررسی صحت اجماعات و شهرت های منقول:

در دورۀ سوم سید عاملی از قول علامه در منتهی، بر قول عدول به حج افراد ادعای اجماع نموده است. البته صاحب جواهر تنها شهرت عظیمه بر این قول را پذیرفته اند. اما باید گفت هیچ کدام از این دو ادعا صحیح نیست. البته می توان با مسامحه گفت که این قول دوره دوم مشهور بوده است.

 

ضمیمه:

[1]: و إن حاضت بعد ما سعت بين الصفا و المروة و فرغت من المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإذا طهرت قضت الطواف بالبيت و هي متمتعة بالعمرة إلى الحج(الفقه - فقه الرضا، ص: 230)

[2]: بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْحَائِضِ فِي أَدَاءِ الْمَنَاسِكِ‌

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ صَبِيحٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ كُلُّهُمْ يَرْوُونَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ ثُمَّ حَاضَتْ تُقِيمُ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ التَّرْوِيَةِ فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ إِلَى يَوْمِ التَّرْوِيَةِ اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَإِذَا قَضَتِ الْمَنَاسِكَ وَ زَارَتِ الْبَيْتَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافاً لِعُمْرَتِهَا ثُمَّ طَافَتْ طَوَافاً لِلْحَجِّ ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَعَتْ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ أَحَلَّتْ مِنْ كُلِّ شَيْ‌ءٍ يُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ إِلَّا فِرَاشَ زَوْجِهَا فَإِذَا طَافَتْ أُسْبُوعاً آخَرَ حَلَّ لَهَا فِرَاشُ زَوْجِهَا.

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ مُتَمَتِّعَةٍ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَيْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى وَ قَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ ثُمَّ سَعَتْ بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا خَلَا فِرَاشَ زَوْجِهَا. (الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌4، ص: 446-445)
[3]: وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ... وَ إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ لِلْمُتْعَةِ خَرَجَتْ مَعَ النَّاسِ وَ أَخَّرَتْ طَوَافَهَا إِلَى أَنْ تَطْهُرَ(دعائم الإسلام، ج‌1، ص: 318‌)‌

[4]: و أمّا من أحرم منهنّ طاهرا بمتعة إلى الحجّ ثمّ حاضت ... و إن لم تطهر حتّى خرج الناس الى منى كانت مخيّرة أن تجعلها حجّة مفردة و تقدّم السعي و تشهد المناسك فان رجعت طافت طواف الزيارة و طواف النساء و أحلّت، فإن اختارت المقام على متعتها كان لها أن تقدّم سعي العمرة و تسعى و تقيم على إحرامها (مجموعة فتاوى ابن جنيد، ص: 148).

[5]: وَ رُوِيَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعَةٍ دَخَلَتْ مَكَّةَ فَحَاضَتْ فَقَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ ثُمَّ تَخْرُجُ مَعَ النَّاسِ حَتَّى تَقْضِيَ طَوَافَهَا بَعْدُ‌... وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَجِي‌ءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ حَتَّى تَخْرُجَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَقَالَ تَصِيرُ حَجَّةً مُفْرَدَةً وَ عَلَيْهَا دَمُ أُضْحِيَّتِهَا  (من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 380-381)

[6]: و ان حاضت بعد ما أحرمت فليقض جميع المناسك الا الطواف، فان طهرت في زمان الحج أدت، و ان خرج الزمان و لما يطهر، فليقض ما فاتها من طواف(الكافي في الفقه، ص: 218).

[7]:. وَ الْمُتَمَتِّعَةُ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ حَائِضاً وَ لَمْ تَطْهُرْ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ لِتَطُوفَ وَ تَسْعَى فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا وَ تَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً فَتَمْضِي عَلَى إِحْرَامِهَا إِلَى عَرَفَاتٍ وَ لْتَشْهَدِ الْمَنَاسِكَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا وَ طَهُرَتْ قَضَتِ الطَّوَافَ وَ السَّعْيَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ رَوَى.1363- 9- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ قَالَ تَمْضِي كَمَا هِيَ إِلَى عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّةً ثُمَّ تُقِيمُ حَتَّى تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ إِلَى التَّنْعِيمِ فَتحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَةً: قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كَمَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ... وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَةٌ قَدِمَتْ مَكَّةَ فَرَأَتِ الدَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ وَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَفَاضَتْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَى مِنًى فَقَضَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا كُلُّ شَيْ‌ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ كُنْتُ أَنَا وَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَيَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَايَةِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِي بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا

لَيْسَ فِي هَاتَيْنِ الرِّوَايَتَيْنِ مَا يُنَافِي مَا ذَكَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ مُتْعَتُهَا وَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ يَكُونُ حَجَّةً مُفْرَدَةً دُونَ أَنْ يَكُونَ مُتْعَةً أَ لَا تَرَى إِلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ قَوْلِهِ ع إِذَا قَدِمَتْ مَكَّةَ طَافَتْ طَوَافَيْنِ فَلَوْ كَانَ الْمُرَادُ تَمَامَ الْمُتْعَةِ لَكَانَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَطْوَافٍ وَ سَعْيَانِ وَ إِنَّمَا كَانَ عَلَيْهَا طَوَافَانِ وَ سَعْيٌ لِأَنَّ حَجَّتَهَا صَارَتْ مُفرده(تهذيب الأحكام، ج‌5، ص: 390و392).

[8]: مسألة 149: إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجة مفردة.و... دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم (الخلاف، ج‌2، ص: 334)

[9]: و إذا دخلت المرأة مكة متمتعة ... فإن حاضت قبل الطواف انتظرت ما بينها و بين الوقت الذي يخرج إلى عرفات فإن طهرت طافت ... و إن لم تطهر فقد قضت متعتها، و يكون حجة مفردة تقضى المناسك كلها.( و‌المبسوط في فقه الإمامية، ج‌1، ص:330-331)

[10]: فإذا دخلت المرأة مكّة، و كانت متمتّعة، ... فإن حاضت قبل الطّواف، انتظرت ما بينها و بين ... و إن لم تطهر، فقد مضت متعتها، و تكون حجّة مفردة، تقضي المناسك كلّها ثمَّ تعتمر بعد ذلك عمرة مبتولة(النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 275).

[11]: و إن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها و لزمتها الإقامة على إحرامها و الخروج إلى منى و عرفات و المشعر و قد صارت حجتها مفردة فإذا فرغت منها قضت العمرة مبتولة(الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 192).

[12]: و إذا دخلت المرأة مكة، متمتعة، ... فإن حاضت قبل الطواف، انتظرت ما بينها، و بين الوقت ...، و إن لم تطهر، فقد مضت متعتها، و تكون حجة مفردة، تقضي المناسك كلّها، ثمّ تأتي بالعمرة بعد ذلك مبتولة، و يكون حكمها حكم من حج مفردا، (السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج‌1، ص: 623)

[13]: و لو دخل بعمرته إلى مكة و خشي ضيق الوقت جاز له نقل النية إلى الإفراد و كان عليه عمرة مفردة و كذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص (شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 213)

[14]: و كذا الحائض و النفساء، لو منعهما عذرهما عن التحلل، و إنشاء الحج، نقلتا حجهما الى الافراد، و أتيا بالعمرة بعده،(المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 783)

[15]: و كذا الحائض و النفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل و إنشاء إحرام الحجّ، نقلتا حجّتهما الى الإفراد، و اعتمرتا بعده، لأنّ التكليف منوط بالقدرة. (تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)، ج‌7، ص: 188)

[16]: و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصرت و صحت متعتها و قضت باقي المناسك و أتمت بعد الطهر، و لو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف تنتظر الطهر فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة، و ان طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها، و إلا صارت مفردة.( قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج‌1، ص: 400-399)

[17]: مسألة: قال ابن الجنيد: الحائض و النفساء...و أمّا من أحرم منهنّ طاهرا بمتعة إلى الحج ثمَّ حاضت...و ان لم تطهر حتى خرج الناس الى منى كانت أيضا مخيّرة أن تجعلها حجة مفردة...و منها قوله: «و ان لم تطهر حتى خرج الناس الى منى تخيّرت بين أن تجعلها حجة مفردة و ان تقيم على متعتهما» ففيه إشكال، فإنّ البقاء على المتعة انّما يصح لو طافت أربعة أشواط، أمّا إذا لم تطف فلا. (مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌4، ص: 340-341)

[18]: الثامن: إنّما تسلم المتعة للحائض بطواف العمرة كملا‌ أو بأربعة أشواط منه على الأظهر، و قال الصدوق : تسلم بدونها و يعتدّ به و يأتي بالباقي لرواية العلاء و حريز، و هي متروكة.

التاسع [وظيفة الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص] الأظهر أنّ الحائض إذا خافت فوت الوقوف بالتربّص نقلت عمرتها إلى الحجّ ثمّ تعتمر بعده، و رواه جماعة منهم جميل بن درّاج في الصحيح و الحلبيّ ، و في روايته عليها دم، ...(الدروس الشرعية في فقه الإمامية، ج‌1، ص:405- 406‌)

[19]: و کذا من فرضه التمتع يعدل الى الإفراد اضطرارا لضيق الوقت  و حصول الحيض و النفاس.و لو طافت أربعا فحاضت سعت و قصّرت و صحت متعتها، و قضت باقي المناسك، و أتمت بعد الطهر.و لو كان أقل فحكمها حكم من لم يطف، تنتظر الطهر، فان حضر وقت الوقوف و لم تطهر خرجت الى عرفة و صارت حجتها مفردة، و إن طهرت و تمكنت من طواف العمرة و أفعالها صحت متعتها، و إلا صارت مفردة. (جامع المقاصد في شرح القواعد، ج‌3، ص: 112‌)

[20]: قوله: و لو حاضت قبل طواف المتعة إلخ..

قد مرّ اختلاف الاخبار في الحائض المتمتعة التي لم تطهر في وقت يمكنها ادراك العرفة و يدلّ بعضها على انه يبطل عمرتها و ينقلب حجّها حجا مفردا فيأتي مع إحرامها على أفعال الحج ثم يأتي بعمرة مفردة. و هو مثل صحيحة جميل في الفقيه ...و هذا هو المشهور بين الأصحاب ... و بعضها يدل على انّها تسعى بين الصفا و المروة بعد الغسل و الاحتشاء (كأنّه مستحبّ) و تخرج إلى منى و تكمل أفعال حجّها الى مناسك منى ثم تأتى و تطوف أوّلا طوافا لعمرتها. و الظاهر أنّها تصلّى صلوته أيضا ثم تطوف طواف الحج و تصلّى ركعتيه ثم تسعى... و هي مثل رواية العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و على بن رئاب و عبد اللَّه بن صالح ...و قد عرفت أيضا انّ الجمع بينهما بالتخيير أحسن فتذكر. (مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج‌7، ص:147- 148‌).

[21]: فإن حاضت قبل الطواف ...و تنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فإن طهرت و تمكنت من الطواف ...، و إن لم تدرك ذلك و ضاق عليها الوقت أو استمرّ بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجتها مفردة، ذهب إليه علماؤنا أجمع...و الجواب أنه بعد تسليم السند و الدلالة يجب الجمع بينها و بين الروايات السابقة المتضمنة للعدول إلى الإفراد بالتخيير بين الأمرين، و متى ثبت ذلك كان العدول أولى، لصحة مستنده، و صراحة دلالته، و إجماع الأصحاب عليه كما عرفت، و اللّه تعالى أعلم. ( مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج7، ص: 179و181)

[22]: المقام الثاني [حكم الحائض و النفساء إذا ضاق بهما الوقت عن التحلل]- المشهور بين الأصحاب ان الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت فإنهما تبقيان على إحرامهما و تنقلان حجهما الى الافراد... و بالجملة فإن الاستدلال بهاتين الصحيحتين و أمثالهما يتوقف على القول بمضمونهما و هم لا يقولون بذلك، و تأويلهم لا ينطبق عليهما، فكيف يصح منهم الاستدلال بهما؟ نعم يصح الاستدلال بهما في الجملة أعم من ان يكون الاعتبار في العدول بما دلت عليه أو ما دلت عليه الاخبار الأولة... أقول: و الأظهر في الجمع بين روايات المسألة هو ما دل عليه‌ما رواه في الكافي عن ابى ...و على هذا فتحمل اخبار البقاء على المتعة و قضاء طواف العمرة بعد المناسك على ما إذا أحرمت و هي طاهر. و هذا هو ظاهر الأخبار المشار إليها، ... و اما روايات العدول الى الافراد فبعضها ما هو ظاهر في ذلك و بعضها يحتاج إلى تأويل.و هذا التفصيل الذي تضمنته هذه الرواية هو ظاهر عبارة‌ (الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج‌14، ص:340- 342‌)

[23]: المسألة الثالثة: إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف، و منعها العذر من الطواف و بقية أفعال عمرتها لضيق الوقت عن التربّص إلى الطهر، ففيه أقوال: الأول: أنّها تعدل إلى الإفراد،... و الثاني: ...أنّها لا تعدل،بل مع الضيق تؤخّر طواف العمرة فتسعى، ثم تحرم بالحجّ، ثم تقضي مناسكها للحجّ و تقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ... و الثالث: التخيير بين الأمرين،... و منه يظهر أنّ الحقّ هو القول الأول. (مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌11، ص: 237-232).

[24]: و كذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج‌ لضيق الوقت عن التربص لقضاء أفعال العمرة على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، بل في المنتهى الإجماع عليه، قال: «إذا دخلت المرأة مكة متمتعة طافت ...، فان حاضت قبل الطواف ...، و تنتظر إلى وقت الوقوف بالموقفين، فان طهرت و تمكنت من الطواف ... صح لها التمتع، و إن لم تدرك ذلك و ضاق عليها الوقت أو استمر بها الحيض إلى وقت الوقوف بطلت متعتها و صارت حجتها مفردة،... و على كل حال فلا ريب في أن الأصح ما عليه المشهور(جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌18، ص: 36‌-38).

[25]: قال قده: و كذا الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن التحلل و إنشاء الإحرام بالحج لضيق الوقت عن التربص.أقول: الأشهر أو المشهور هو تعين العدول الى الافراد و عدم البقاء على التمتع ... فالأقوى هو القول بالتخيير لا القول بتعين العدول كما هو المشهور و لا القول بتعين التمتع بمعنى الاشتباك بدرج الحج في أثناء العمرة (كتاب الحج (للمحقق الداماد)، ج‌1، ص: 301-307).

[26]: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع ... أو بعده و... إن لم يسع الوقت ...الثانية- أن يكون حيضها بعد الاحرام، ففي هذه الصورة تتخير بين الاتيان بحج الافراد كما في الصورة الأولى و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى و تقصر ثمّ تحرم للحج و بعد ما ترجع الى مكة بعد الفراغ من أعمال منى- تقضي طواف العمرة قبل طواف الحج (مناسك الحج (للخوئي)، ص: 126).

[27]: اگر زنى به جهت حيض يا نفاس نتواند بعد از احرام، طواف بجا آورد و خوف داشته باشد كه وقت وقوف به عرفات بگذرد، به افراد عدول مى‌كند.( مناسك حج (محشى)، ص: 138)

[28]: اگر هنگام احرام در ميقات پاك بود، سپس در بين راه يا در مكۀ مكرمه پيش از انجام طواف عمره و نماز آن يا در اثناى طواف پيش از اتمام شوط چهارم، عادت ماهانه برايش عارض شد، و تا وقت انجام اعمال عمره و درك وقوف اختيارى عرفه پاك نمى‌شود، در اين صورت، مخيّر است بين اينكه عدول نمايد با همان احرام عمرۀ تمتع به حج افراد، و پس از انجام حج افراد، ...و بين اينكه طواف عمره و نماز آن را رها كند، و با انجام سعى و تقصير از احرام عمره خارج شود، سپس با احرام حج و درك وقوفين و انجام اعمال منى، در مراجعت به مكه، طواف عمره و نماز آن را- پيش از انجام طواف حج و نماز آن و سعى (مناسك حج (محشى)، ص: 138).

[29]: الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة تتخيّر بين الإتيان بحجّ الإفراد كما في الصورة الأُولى و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتّع من دون طواف، فتسعى و تقصّر ثمّ تحرم للحجّ و بعد ما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ،(مناسك الحج (للتبريزي)، ص: 124).

[30]: و اگر بعد از احرام حايض شده است احتياط مستحب اين است كه عدول كند ولى مى‌تواند به احرام خود باقى باشد و سعى و تقصير را انجام دهد و پس از اعمال منى، قبل از طواف حج، طواف عمره و نماز آن را قضا كند.( مناسك حج (محشى)، ص: 138).

[31]: إذا كانت المرأة حائضا في عمرة التمتع حال الإحرام أو حاضت بعده ... و إن لم يسع الوقت ... أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة- و إن قيل: تتخير بين الإتيان بحج الإفراد كما في الصورة الأولى و بين أن تأتي بأعمال عمرة التمتع من دون طواف فتسعى و تقصّر ثم تحرم للحجّ و بعد ما ترجع إلى مكّة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة قبل طواف الحجّ- و لكن الأحوط وجوبا انقلاب حجها إلى الإفراد. (مناسك الحج (للوحيد الخراساني)، ص: 113).

[32]: إذا كانت المرأة حائضاً ... أو كانت طاهرة حينه إلّا أنّها تعلم بطروّ الحيض عليها قبل تمكّنها من الطواف و صلاته، و تعلم...بأنّها سوف لا تطهر إلى آخر زمان عمرة

التمتّع،...يجب عليها الإحرام بحج الإفراد ... إذا كانت المرأة ...أو كانت طاهرة حين الإحرام و تعلم بأنّها سوف لا تحيض إلى أن تأتي بالطواف و صلاته، أو تشكّ في طروّ الحيض قبل التمكّن من الإتيان بها، ... تحرم لعمرة التمتّع،...ثمّ إن طهرت في زمانٍ يمكنها الإتيان بالطواف و إدراك عرفات قبل الغروب، طافت طواف العمرة و صلّت ركعتيه ثمّ أحرمت للحج، و إلّا تحرم بحج التمتّع و تقضي طواف العمرة بعد العود من منى و قبل الإتيان بطواف الحج. ( مناسك الحج (للشبيري)، ص: 51-50).

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS