پژوهش های طلاب جمع آوری اقوال حکم لبس مخیط درحال احرام
حکم لبس مخیط درحال احرام PDF Print E-mail
Written by سیدحسین سیدحسینی   

 

موضوع پژوهش

دراین پژوهش به بررسی اقوال علما پیرامون پوشیدن لباس مخیط درحال احرام برای مردان پرداخته ایم.آنچه درروایات ما واقع شده است تحریم پوشیدن چیزهایی است که تحت عناوینی مانند قمیص،سروال،ثوب مدرع ومزرورقرارمیگیرد.ودرکتب اربعة روایتی که درآن عنوان مخیط حرام شمرده شده باشد نیامده است.در کتاب دعائم الاسلام روایاتی ذکر شده است که درآن عنوان مخیط به کار رفته است ولکن مبتلی به ضعف سند میباشد.

با این وجود عده ای از علما ادعای اجماع کرده اند لبس مخیط درحال احرام برمرد حرام است.

دراین مقاله درصدد آن برآمدیم تابابررسی اقوال علما میزان صحت این ادعا رابسنجیم.

 

اشاره اجمالی به اقوال

آنچه از بررسی ها به طور اجمال به دست می آید این است که سه قول درمساله وجود دارد:

1.عده ای از علما قائل به عدم تحریم عنوان مخیط شده اند واکتفا کرده اند به عناوینی مانند قمیص وسروال و... .

2.جمعی دیگر ازعلما مطلقا لبس مخیط را حرام دانسته اند ولو اینکه به مقداری کمی از آن مخیط باشد.

3.عده ای دیگر از علما قائل به تحریم لبس مخیط شده اند ولی آنرا حمل بر لباس های متعارف کرده اند ودرمورد لباسهایی که تنها مقدار کمی از آن مخیط است حکم به عدم تحریم یا احتیاط کرده اند.

 

بررسی تفصیلی اقوال

 

فهرست أقوال علماء شیعه

اقوال قدما

1.فقه الرضا علیه السلام:از لبس ثیاب عادی منع کرده اند وقید مخیط را ذکر نکرده اند.[1]

2.مرحوم کلینی:.ایشان روایتی که درآن عنوان مخیط حرام شمرده شده باشد ذکر نمیکنند.

3.مرحوم إبن أبی عقیل: منع از لبس مخیط[3]

4.جعفریات:روایتی که درآن منع از لبس مخیط کرده باشد ذکر نکرده است.

5.دعائم الإسلام:روایاتی ذکر میکنند که دال برحرمت لبس ثوب مخیط است[5].

6.إبن جنید: فقط تجرد از ثیاب را شرط دانسته اند واشاره ای به لبس مخیط نکرده اند[6]

7.شیخ صدوق:اشاره ای به لبس مخیط نکرده است.

8.شیخ مفید:نهی از لبس قمیص کرده اند واشاره ای به لبس مخیط نکرده اند.[8]

9.سیدمرتضی:منع از لبس ثوب مخیط کرده اند[9]

10.أبوالصلاح حلبی:منع از لبس مخیط کرده اند.[10]

11.سلّار:منع از لبس مخیط[11]

اقوال علماء دوره دوم(شیخ طوسی تا علامه حلی)

12.شیخ طوسی:منع از لبس مخیط[12]

13.إبن حمزة:منع از لبس مخیط[13]

14.إبن زهرة:منع از لبس مخیط ونفی خلاف کرده اند دراین حکم.[14]

15.إبن إدریس:منع از لبس مخیط[15]

16.محقق حلی:منع از لبس مخیط[16]

اقوال علماء دوره سوم(ازعلامه حلی تا صاحب جواهر)

17.علامه حلی:منع از لبس مخیط ونسبت داده اند این قول را به علماء امصار وکافة علماء [17]

18.فخرالمحققین:منع از لبس مخیط[18]

19.شهید اول:منع از لبس مخیط[19]

20.محقق ثانی:منع از لبس مخیط[20]

21.شهید ثانی:منع از لبس مخیط.[21]

22.محقق اردبیلی:جواز لبس مخیط [22]

23.صاحب مدارک:جواز لبس مخیط هرچند احتیاط درترک لبس مخیط است.[23]

24.صاحب حدائق:جواز لبس مخیط[24]

25. مرحوم نراقی:باید به همان مقدارمجمع علیه درحرمت اکتفا کرد بنابراین درفرضی که کمی از آن مخیط است حرام نیست هرچند احتیاط درترک آن است.[25]

اقوال علماء دوره چهارم: (ازصاحب جواهر تاعلماء معاصر)

26.صاحب جواهر:احتیاطا  از مطلق مخیط بایداجتناب کرد.[26]

27.شیخ أعظم انصاری: احوط اجتناب از مطلق دوخته است هر چند قليل باشد. [28]

28. صاحب عروة:حرمت لبس مخیط[29]

29.مرحوم نائینی:لولا الاجماع دلیلی برحرمت لبس مخیط نداریم.[30]

30.آیت ا... خوئی:احتیاط واجب اجتناب از هر لباس مخیط است وهرآنچه شبیه به مخیط است.[30]

31.امام خمینی:باید از لباس دوخته اجتناب کند واحوط اجتناب از مطلق دوخته است. [31]

32. مرحوم تبریزی:لباس مخیط حرام است واحتیاط واجب پوشیدن هرآنجه مخیط است حرام میباشد.[32]

33.آیت ا...شبیری:دوخته بودن لباسهای احرام مانعی ندارد زیرا آنچه حرام است عناوین خاصی است غیر از مخیط بودن..[33]

 

اقوال مذاهب عامه

34.حنفیة:منع از لبس مخیط [34]

35.مالکیة:منع از لبس مخیط[35]

36.حنابلة:منع از لبس مخیط[36]

37.شافعیة:منع از لبس مخیط

 

سیر اقوال

آنچه که ازمجموع اقوال مذکور میتوان به دست آورد بدین شرح است:

تازمان سید مرتضی نمیتوان حکم جزمی نسبت به منع از لبس مخیط به دست آورد زیرا اشاره ای به این عنوان درکلماتشان نشده است.اززمان سید مرتضی تامحقق اردبیلی علما صراحتا قائل به حرمت لبس مخیط شده اند واز عنوان مخیط استفاده کرده اند اما اشاره ای به اینکه آیا مطلق مخیط حرام است هرچند کم باشد نشده است.محقق اردبیلی قائل به جواز لبس مخیط شده اند واز آن زمان به بعد اختلاف درکلمات علما به چشم میخورد.برخی قائل به حرمت شده اند برخی قائل به جواز وبرخی هم احتیاط کرده اند درمساله.عده ای ازعلما مانند مرحوم امام تفصیل داده اند لباس مخیط راحرام دانسته اند اما در چیزی که مقدار کمی از آن دوخته شده است احتیاط کرده اند.

دراین میان عده ای از علما مانند:ابن زهره ،علامه حلی ادعای اجماع ونفی خلاف کرده اند.

 

جمع بندی

درنهایت میتوان اینگونه جمع بندی کرد که اززمان سید مرتضی تازمان محقق اردبیلی علما قائل به حرمت لبس مخیط بوده اند واز آن زمان به بعد درحرمت آن اختلاف ایجاد شد.

درمیان اهل سنت هم درکتاب الفقه علی المذاهب الخمسة ادعای اتفاق شده است براینکه آنها لبس مخیط راحرام میدانند در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة واهل البیت هم ادعای اجماع براین مطلب شده است واز ظاهر عبارتشان اینگونه به دست می آید که نسبت به مذهب تشیع نیز این ادعا را کرده اند زیرا از قول شیعه فقط استثناء همیان وحزام را ذکر میکنند.گویا نسبت به لبس مخیط درتمام مذاهب اتفاق است.

 

 

 

متن کلمات علما

[1]الفقه - فقه الرضا؛ ص: 218

و إن لبس ثوبا من قبل أن يلبي نزعه من فوق و أعاد الغسل و لا شي‌ء عليه  و إن لبسه بعد ما لبى فينزعه من أسفله و عليه دم شاة و إن كان جاهلا فلا شي‌ء عليه

[3]مجموعة فتاوى ابن أبي عقيل؛ ص: 90

منع الشيخ في النهاية و المبسوط من جواز لبس المرأة للمخيط، و جوّزه ابن إدريس و أكثر الأصحاب و هو الحقّ (الى أن قال):و كلام ابن أبى عقيل يشعر بما قاله الشيخ فإنّه قال: و المرأة في الإحرام كالرجل الّا أنّها تخفض صوتها بالتلبية، و لها أن تلبس القناع، و الدرع و الخمار، و السراويل، و الخفّين

[5]دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 299

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَطَيَّبَ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بِطِيبٍ تَبْقَى رَائِحَتُهُ عَلَيْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ أَنْ يَمَسَّ الْمُحْرِمُ طِيباً وَ لَا يَلْبَسَ قَمِيصاً وَ لَا سَرَاوِيلَ وَ لَا عِمَامَةً وَ لَا قَلَنْسُوَةً وَ لَا خُفّاً وَ لَا جَوْرَباً وَ لَا قُفَّازاً وَ لَا بُرْقُعاً وَ لَا ثَوْباً مَخِيطاً مَا كَانَ وَ لَا يُغَطِّيَ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَةُ تَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ تُغَطِّي رَأْسَهَا وَ إِحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا وَ تُرْخِي عَلَيْهِ الرِّدَاءَ شَيْئاً مِنْ فَوْقِ رَأْسِهَا وَ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ النِّسَاءُ وَ الصَّيْدُ وَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْراً أَوْ يَنْتِفَهُ أَوْ يُقَلِّمَ ظُفُراً أَوْ يَتَفَلَّى‌

دعائم الإسلام؛ ج‌1، ص: 303

وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّ الْمُحْرِمَ مَمْنُوعٌ مِنَ الصَّيْدِ وَ الْجِمَاعِ وَ الطِّيبِ وَ لُبْسِ الثِّيَابِ الْمَخِيطَةِ وَ أَخْذِ الشَّعْرِ وَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ أَنَّهُ إِنْ جَامَعَ مُتَعَمِّداً بَعْدَ أَنْ أَحْرَمَ وَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ كَانَتِ المَرْأَةُ مُحْرِمَةً فَطَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَ إِنِ اسْتَكْرَهَهَا أَوْ أَتَاهَا نَائِمَةً أَوْ لَمْ تَكُنْ مُحْرِمَةً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهَا‌

[6]مجموعة فتاوى ابن جنيد؛ ص: 125

ثمّ قال بعد كلام طويل: و ليس ينعقد الإحرام إلّا من (في، خ ل) الميقات بعد الغسل و التجرّد و الصلاة

[8]المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 397

و لا يلبس قميصا

[9]جمل العلم و العمل؛ ص: 107

و لا يلبس المخيط من الثياب

[10]الكافي في الفقه؛ ص: 202

و أما ما يجتنبه فالنساء رؤية و سماعا و ضما و تقبيلا و مباشرة، و الطيب‌كله، و الادهان الزكية، و ما خالطه شي‌ء من ذلك، و الصيد، و الدلالة عليه، و الجدال، و الكذب، و حك الجلد حتى يدمي، و إماطة الشعر عن الجسم، و قص الأظفار، و طرح القمل عنه، و قتله، و لبس المخيط، و تغطية الرجل رأسه، و المرأة وجهها، و التظلل في المحمل....

الكافي في الفقه؛ ص: 204

و في لبس المخيط بعد الإحرام شقه و إخراجه من قبل الرجلين، و للإحرام فيه نزعه، و في كل منهما دم شاة.

[11]المراسم العلوية و الأحكام النبوية؛ ص: 106

فالأول: الكف عن الجماع قبل الوقوف بالموقفين. و الثاني العقد على النساء، و النظر إليهن: يستوي في ذلك محللاتهن و محرماتهن، و حلق الرأس، و الطيب إلا خلوق الكعبة، و لبس المخيط، و الجدال صادقا و كاذبا، و صيد البر، و الكحل الأسود، و الدهن الطيب الريح، و تغطية الرأس،

[12]المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 317

قد بينا أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية أو الإشعار أو التقليد. فإذا عقده بشي‌ء من ذلك حرم عليه لبس المخيط من الثياب، و يحرم عليه وطئ النساء و مباشرتهن بشهوة، و يحرم عليه العقد عليهن لنفسه

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 334

فإن لبسوا جنة القتال كالجباب و الدروع و الجواشن و المخيط فعلى من فعل ذلك الفدية لعموم الأخبار.

المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 350

و من لبس مخيطا أو أكل طعاما لا يحل له أكله لزمه دم شاة، و من قلع ضرسه كان عليه دم.

النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 216

إذا عقد المحرم إحرامه بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد،حرم عليه لبس الثّياب المخيطة و النّساء و الطّيب و الصّيد

[13]الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 162

فصل في بيان موجبات الكفارة‌

و الإمناء و مباشرة النساء بشهوة و العقد عليهن لنفسه و للغير و الشهادة عليه و تقبيلهن و مباشرتهن بشهوة و لبس المخيط من الثياب و تغطية الرأس للرجل

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 176

و الأصلع يأخذ من شعر اللحية أو الشارب أو يقص الأظفار فإذا قصر أحل مما أحرم منه إلا من الصيد لأنه في الحرم و جاز له أكل لحمه و يستحب له التشبه بالمحرم في ترك لبس المخيط

الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 193

و يجوز لها مما يحرم على الرجل شيئان لبس المخيط و التظليل بالمحمل.

[14]غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 159

و يحرم عليه أن يلبس مخيطا بلا خلاف، إلا السراويل عند الضرورة عند بعض أصحابنا

غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 167

و في لبس المخيط إن كان ثوبا‌واحدا أو ثيابا جماعة في مجلس واحد، دم شاة،

[15]السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 537

و يجرد الصبيان، من لبس المخيط، من فخّ فلا يجوز لبس المخيط لهم، بل يجردون من المخيط وقت الإحرام

السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 542

إذا عقد المحرم إحرامه بالتلبية، إن كان متمتعا، أو مفردا أو بالإشعار، أو التقليد، إن كان قارنا حرم عليه لبس الثياب المخيطة، و غير المخيطة، إذا كان فيها طيب إلا بعد إزالته و يعني بقوله مقلوبا، لأنّ المقصود بذلك أنّه لا يشبه لبس المخيط، إذا جعل ذيله على أكتافه، فأمّا إذا قلبه، و لبسه، و جعل ذيله إلى تحت، فهذا يشبه لبس المخيط،و الأظهر عند أصحابنا، أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء، بل عمل الطائفة و فتواهم، و إجماعهم، على ذلك، و كذلك عمل المسلمين.

[16]شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 224

و لبس المخيط للرجال و في النساء خلاف و الأظهر الجواز اضطرارا و اختيارا

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 271

الرابع المخيط‌

حرام على المحرم فلو لبس كان عليه دم و لو اضطر إلى لبس ثوب يتقي به الحر أو البرد جاز و عليه شاة.

شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 196

و قيل يحرم عليه (المعتکف)ما يحرم على المحرم و لم يثبت ف‍ لا يحرم عليه لبس المخيط و لا إزالة الشعر و لا أكل الصيد و لا عقد النكاح.

[17]تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 225

و كذا لو لبس قميصا مخيطا، أعاد الغسل استحبابا، لأنّه مناف للإحرام، لقول الباقر عليه السلام: «إذا اغتسل الرجل و هو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل»

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 242

و لا يلبس ثوبا يزرّه و لا مدرعة و لا خفّين و لا سراويل،كما يحرم عليه لبس المخيط، لقول الصادق عليه السلام: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا مدرعة، و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك أزرار، و لا الخفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان»و أمّا السراويل فهي مخيطة يحرم لبسها على المحرم إلّا أن لا يجد إزاراو يحرم عليه لبس القباء بالإجماع،

لأنّه مخيط،

تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌7، ص: 295

يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة‌ عند علماء الأمصار.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنّ المحرم ممنوع من لبس‌

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 424

لبس المخيط للرجال، إلا السراويل لفاقد الإزار، و إلا الطيلسان المزرر، و لا يزره.

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 432

و يستحب له بعد التقصير التشبه بالمحرمين في ترك المخيط.

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 470

في لبس المخيط دم شاة

قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 473

و التحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.

[18]إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد؛ ج‌1، ص: 350

و التحريم في المخيط متعلق باللبس، فلو توشح به فلا كفارة على إشكال.(1)

(1) أقول: ينشأ من انه هل يصدق عليه اسم اللبس حقيقة أم لا (و معه) هل يحمل خطاب الشرع على المعهود المعتاد أو على الحقيقة مطلقا و الأقوى عندي التحريم.

 

[19 ]الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 344

و يجب في الإحرام أربعة‌

الأوّل  لبس الثوبين غير المخيطين‌

من جنس ما يصلّى فيه خاليين من نجاسة، و يجوز للنساء الإحرام في المخيط

الدروس الشرعية في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 376

الترك الخامس: المخيط،

و يجب تركه على الرجال و إن قلّت الخياطة في ظاهر كلام الأصحاب، و لا يشترط الإحاطة.

[20]جامع المقاصد في شرح القواعد؛ ج‌3، ص: 184

لبس المخيط للرجال، إلّا السراويل لفاقد الإزار
و كذا يحرم ما يشبه المخيط من الثياب المنسوجة.

[21]مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 255

المعتبر في المنع مسمّى الخياطة و إن قلّت. و لا يشترط إحاطته بالبدن. و يلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدّرع المنسوج، و جبّة اللّبد، و الملصق بعضه ببعض، لقول الصادق عليه السلام: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره، و لا تدرعه»

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌2، ص: 405

و يمكن استفادته من قوله عليه السلام في الخبر السابق: «فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه» فإنّ الثياب عرفا شاملة للمخيط. و يمكن أن يريد بها ثياب الإحرام، و هو الأولى.

منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌10، ص: 259

و قد أجمع العلماء كافّة على تحريم لبس المخيط للمحرم، فإذا أراد الإحرام، وجب عليه نزع ثيابه، و لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما و يرتدي بالآخر.

[22]مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان؛ ج‌6، ص: 215

و كذا دليل تحريم المخيط هو الإجماع مستندا إلى صحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرعه و لا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار و لا الخفين الّا ان لا يكون لك‌
نعلان.

و في وجوب اجتناب مطلق المخيط تأمل، لعدم ظهور نص فيه.

[23]مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌7، ص: 328

أجمع العلماء كافة على أنه يحرم على الرجل المحرم لبس الثياب المخيطةو أقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص و القباء و السراويل و الثوب المزرّر و المدرع، لا على تحريم مطلق المخيط

و من هنا يعلم أن ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى الخياطة و إن قلّت غير واضح و لا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

[24]الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌15، ص: 433

يحرم على المحرم الرجل لبس الثياب المخيطة عند علماء الأمصار.و أنت خبير بأن الأخبار الواردة في المسألة قاصرة عن افادة ما ذكروه من العموم.

و أنت خبير بأنه لا دلالة في شي‌ء من هذه الروايات على تحريم لبس المخيط، و لا تعرض له بالكلية، و انما دلت على النهى عن أثواب مخصوصة.و من ما ذكرنا يعلم ان ما اشتهر بين جملة من المتأخرين- بناء على ما قدمناه من الإجماع المدعى، من انه يكفى في المنع مسمى الخياطة و ان قلت- لا وجه له.

[25]مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌12، ص: 5

ما يختصّ بالرجل‌

و هو أمور خمسة:

الأول: لبس القميص و السراويل و القباء و الثوب المزرّر‌

الذي تزرّره- أي تعقد أزراره- و الثوب المدرّع الذي تدرّعه، أي تدخل يديك في يديه، و كلّما أدخلت شيئا في جوف شي‌ء فقد ادّرعته و درّعته تدريعا، بل مطلق المخيط.و لا دلالة في شي‌ء من الأخبار على تحريم المخيط مطلقا، كما اعترف به جماعة- منهم الشهيد في الدروس - و على هذا، فاللازم فيه الاقتصار على موضع علم فيه الإجماع.

فالمنع عن مسمّى الخياطة و إن قلّت- كما اشتهر بين المتأخّرين- غير جيّد و إن كان أحوط.

و أمّا إطلاقات كلمات الأصحاب بالمنع عن لبس المخيط، فلا شك في انصرافها إلى المعتاد و المتبادر.

[26]جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌18، ص: 336

و هي [الروایات] كما ترى ظاهرة في كون المانع الادراع و الزر لا كونه مخيطا، و ربما يرشد اليه ما تقدم سابقا من طرح القميص على العاتق أن لم يكن له رداء، و لبس القباء منكوسا من غير إدخال اليدين في الكمين، و لعله لذلك لم يذكر في المقنعة اجتناب المحرم المخيط، و انما ذكر أنه لا يلبس قميصا.

بل قد ينقدح الشك من صحيحي الطيلسان فيما سمعته من الدروس من دعوى ظهور كلام الأصحاب في حرمة المخيط و ان قلت الخياطة، ضرورة ظهورهما في الجواز و إن كان فيه أزرار مخيطة، بل قد يدعى انصراف المخيط إلى غير ذلك‌خصوصا بناء على استفادة حرمته و لو بمعونة الإجماع المزبور مما ورد من الثوب الذي يدع و القميص و السراويل و الخف و نحو ذلك، بناء على أنها مثال لكل مخيط نحوها دون الخياطة القليلة في الإزار و الرداء، بل قد يدعى انسياق الموضوع على الخياطة مما شابه الأشياء المزبورة، بل لعل إطلاق الإزار و الرداء يشمل المخيطين و غيرهما، و لكن مع ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط في اجتناب مطلق المخيط.

[27] مناسك حج (محشى، شيخ انصارى)؛ ص: 35

احوط اجتناب از مطلق دوخته است هر چند قليل باشد.

 

[28] االعروة الوثقى (المحشى)؛ ج‌4، ص: 672

لو أحرم في قميص  عالماً عامداً أعاد ، لا لشرطيّة لبس الثوبين لمنعها كما عرفت، بل لأنّه مناف للنيّة، حيث إنّه يعتبر فيها العزم على ترك المحرّمات الّتي منها لبس المخيط، و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الأمر كذلك أيضاً، لأنّه مثله في المنافاة للنيّة

[29]دليل الناسك - تعليقة وجيزة على مناسك الحج (للنائيني)؛ ص: 150

السادس: لبس المخیط اجماعا حکاه جماعة کثیرة:أما النصوص فإنما تضمنت النهي عن لبس الثوب الذي يزره أو يدرعه، و عن لبس السراويل، و القباء، و الخفين، و القميص ، و هذا المقدار لا يدل على‌ ما ذكر، بل ما في صحيحي يعقوب، و الحلبي من جواز لبس الطيلسان و إن لم ينزع أزراره ما لم يزره.

و ما في صحيح زرارة من أنه يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه. يدل على جواز لبس المخيط إذا لم يزره أو يتدرعه.

و لا بأس بلبس المنطقة و الهميان كما نسب إلى الأصحاب  و هو في محله إذا صدق عليه العناوين المذكورة في النصوص، و هي القميص، و القباء، و السراويل، و الثوب المزرور، و المدرع، فإذا لم يصدق واحد منها فلا مانع من لبسه.

[30]مناسك الحج (للخوئي)؛ ص: 106

و الأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كل ثوب يكون مشابها للمخيط،

[31]مناسك حج (امام خمينى)؛ ص: 99

چيزهايى كه شبيه به دوخته است مثل پيراهنهايى كه با چرخ يا با دست مى‌بافند يا چيزهايى را كه با نمد به شكل بالاپوش مى‌مالند مثل كليجه و پستك و كلاه و غير آن جايز نيست پوشيدن آنها.

مسألۀ 2- احوط اجتناب از مطلق دوخته است هر چند كم باشد،

[32]مناسك الحج (للتبريزي)؛ ص: 104

و الأحوط الاجتناب عن كلّ ثوب مخيط، بل الأحوط الاجتناب عن كلّ ثوب يكون مشابهاً للمخيط، كالملبّد الذي تستعمله الرعاة.

[33]مناسك زائر (شبيرى)؛ ص: 62

پوشيدن بيش از دو جامه (مثلًا سه حوله) هنگام محرم شدن يا بعد از آن براى جلوگيرى از سرما يا غير آن، اشكالى ندارد، ولى تمام اين لباس‌ها بايد از قبيل حوله و لنگ و ملافه و پارچه و ... باشد و دوخته بودن اين لباس‌ها اشكال ندارد.

[34]الفقه على المذاهب الخمسة؛ ج‌1، ص: 223

اتفقوا[العامة] على أن الرجل المحرم ممنوع من لبس المخيط،

الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 834

و يحرم على الرجل أن يلبس أو محيطا ببدنه، أو بعضه (5)

(5) أهل البيت (ع): يستثني من حرمة لبس المحيط بالبدن أمران:

الأول: (الهميان) و هو ما يوضع فيه النقود للاحتفاظ بها و يشد على الظهر أو البطن فإن لبسه جائز و إن كان من المخيط.


الثاني: التحزم و هو حزام مخيط يستعمله المبتلى بالفتق لمنع نزول الأمعاء في الأنثيين.

[35]الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 831

المالكية- قالوا:

و لو لبس غيرهما مما ليس مخيطا و لا محيطا، فلا يضر

[36]الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ ج‌1، ص: 832

الحنابلة- قالوا: و يسن له أيضا قبل إحرامه لبس إزار و رداء أبيضين نظيفين جديدين و نعلين بعد تجرده عن المخيط إن كان ذكرا.

 

 

 

Add comment


Security code
Refresh

منوی اصلی


ورود طلاب 

آزمون ورودی مراکز تخصصی فقهی حوزه علمیه

امورطلاب و اساتید

O  امور خوابگاه مدرسه

O  امور رفاهی طلاب

O  امور رفاهی اساتید

O  تسهیلات ورزشی

O  اردوی زیارتی پژوهشی مشهد مقدس

O  امور پرورشی

O  اطلاعیه‌ها

O  ارتباط با مسوولین

معاونت آموزش

O  قوانین و مقررات آموزشی:  سطح خارج

O  معرفی اساتید:  سطح خارج

O  برنامه امتحانات:  سطح خارج

O  اطلاعیه‌های آموزشی:  سطح خارج

O  ارتباط با مسوول آمورش:  سطح خارج

O  پرسش و مباحثات علمی

O  نمونه سوالات دروس سطح

O  آیین نامه تقریرات و پژوهش های خارج

Hosting: Ilimitada Hosting Chile VPS