نظریه حق الطاعة Print
Written by محمد غیاثی   

به نام خدا

محمد غیاثی

نظریه حق الطاعة

استاد صادق لاریجانی؛ مجله فقه اهل بیت علیهم السلام(عربی)13

محور بحث در مقام آن است که در موارد احتمال تکلیف  در غیر موارد علم اجمالی جایگاه و موضع عقل چه می باشد؟ آیا حکم می کند به لزوم احتیاط و یا به برائت ؟ شهید صدر معتقد می باشد که گاهی مولویت مولا به مرتبه ای است که حق الطاعة حتی در تکالیف محتمله نیز جاری می باشد. دلیل ایشان ره بر این مدعی شهادت وجدان می باشد.

ـ نقد نظریه :

- ( نقد اول ) : به لحاظ وجدان : شهید صدر ره معتقد می باشد که حق الطاعة از بدهیات عقل عملی می باشد و واضح است که کلام ایشان صرف ادعاء می باشد

- ( نقد دوم ) : به لحاظ انسجام داخلی : نظریه مذکور منجر به نوعی تزاحم و تنافی در مقتضیات عقل عملی می شود و از آنجا که این لازم غیر معقول می باشد لذا التزام به این نظریه ممکن نمی باشد. بیان مطلب آنکه :

نظریه مذکور قائل به آن است که دائره مولویت مولا شامل تکالیف محتمله و مظنونه می باشد و از آنجا که در شبهات بدویه هم احتمال وجوب ـ مثلا ـ و هم احتمال اباحه ( اقتضائیه که دارای جعل مستقل می باشد) وجود دارد و بر طبق نظریه دایره مولویت شامل هر دو حکم می شود و چون جمع آن دو امکان ندارد لذا بطلان نظریه واضح می گردد.

- ( نقد سوم ) : به لحاظ لوازم خارجی : از جمله لوازم این نظریه که قابل التزام نمی باشد لزوم احتیاط در هر موردی که احتمال وجود غرض الزامی برای مولا باشد و حال آنکه نه این مسلک و نه مسلک قبح عقاب بلا بیان ملتزم به آن نمی باشند.

( اثبات لازم مذکور ): غرض از حق الطاعة احترام کامل به مولا و عدم استخفاف به او می باشد ( چه به لحاظ اوامر مولا و چه به لحاظ اغراض او بلکه احترام او شامل موارد انقیاد و تجری نیز می گردد و حال آنکه در این موارد غرض و حکمی وجود ندارد ) ، لذا از آنجا که در موارد مشکوکه نیز می بایست حق مولا احترام گذارده شود پس لازم می آید لازم مذکور.

و الحمد لله رب العالمین